AMP

Analityka: podstawy

Zacznij tutaj, aby poznać podstawy analityki AMP.

Używać składnika amp-pixel czy amp-analytics?

AMP oferuje dwa składniki spełniające potrzeby analityczne i pomiarowe: amp-pixel i amp-analytics. Obie opcje wysyłają dane analityczne do zdefiniowanego punktu końcowego.

Jeśli szukasz sposobu działania takiego jak zwykły piksel śledzący, składnik amp-pixel zapewnia podstawowe śledzenie odsłon; dane odsłon są wysyłane do zdefiniowanego adresu URL. Niektóre integracje z usługodawcą mogą wymagać tego składnika, w takim przypadku usługodawca określa dokładny punkt końcowy adresu URL.

W przypadku większości rozwiązań analitycznych należy stosować składnik amp-analytics. Śledzenie odsłon strony działa również w składniku amp-analytics. Możesz jednak również śledzić zaangażowanie użytkowników w dowolny typ zawartości strony, włącznie z kliknięciami linków i przycisków. Można też mierzyć, jak daleko w relacji zaszedł użytkownik i czy angażował się w elementy interaktywne.

W ramach integracji z platformą AMP dostawcy zaoferowali wstępnie zdefiniowane konfiguracje składnika amp-analytics, aby ułatwić rejestrowanie i przesyłanie danych do ich narzędzi śledzących. Przejdź do dokumentacji usługodawcy z listy Dostawcy usług analityki.

Na stronach można stosować zarówno składnik amp-pixel, jak i amp-analytics: składnik amp-pixel do prostego śledzenia odsłon, a amp-analytics do wszystkiego innego. Możesz również wiele razy dodać każdy ze znaczników. Jeśli pracujesz z wieloma dostawcami usług analityki, będziesz potrzebować jednego znacznika na każde rozwiązanie. Pamiętaj, że prostsze strony AMP są lepsze dla użytkowników, więc jeśli nie potrzebujesz dodatkowych znaczników, nie używaj ich.

Tworzenie prostej konfiguracji analityki

Dowiedz się jak utworzyć prostą konfigurację składników amp-pixel i amp-analytics.

Prosta konfiguracja składnika amp-pixel

Aby utworzyć prostą konfigurację składnika amp-pixel, wstaw do sekcji body strony AMP coś w rodzaju poniższego kodu:

<amp-pixel src="https://foo.com/pixel?RANDOM"></amp-pixel>

W tym przykładzie dane odsłony strony są wysyłane do zdefiniowanego adresu URL wraz z przypadkową liczbą. Zmienna RANDOM jest jedną z wielu zmiennych podstawianych na platformie AMP. Dowiedz się więcej o podstawianiu zmiennych tutaj.

Składnik amp-pixel jest wbudowany, więc nie będzie potrzebna deklaracja włączenia, jak w przypadku rozszerzonych składników AMP, takich jak amp-analytics. Znacznik amp-pixel należy jednak umieścić jak najbliżej początku sekcji <body>. Piksel śledzący będzie uruchamiany tylko wtedy, gdy w widoku znajdzie się sam znacznik. Jeśli składnik amp-pixel znajduje się w pobliżu dolnej części strony, może nie zostać uruchomiony.

Prosta konfiguracja składnika amp-analytics

Aby utworzyć prostą konfigurację składnika amp-analytics, musisz najpierw dodać tę deklarację custom-element w sekcji <head> dokumentu AMP (patrz też Deklaracja włączenia składnika):

<script
 async
 custom-element="amp-analytics"
 src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-analytics-0.1.js"
></script>

Poniższy przykład jest podobny do przykładu amp-pixel. Za każdym razem, gdy strona jest widoczna, uruchamiane jest zdarzenie wyzwalające, które wysyła dane odsłony strony do zdefiniowanego adresu URL wraz z losowym identyfikatorem:

<amp-analytics>
 <script type="application/json">
  {
   "requests": {
    "pageview": "https://foo.com/pixel?RANDOM"
   },
   "triggers": {
    "trackPageview": {
     "on": "visible",
     "request": "pageview"
    }
   }
  }
 </script>
</amp-analytics>

W powyższym przykładzie zdefiniowaliśmy żądanie o nazwie pageview jako https://foo.com/pixel?RANDOM. Jak wspomniano wcześniej, zmienna RANDOM jest zastępowana liczbą losową, więc żądanie będzie wyglądać mniej więcej tak: https://foo.com/pixel?0.23479283687235653498734.

Gdy strona staje się widoczna (jak określono poprzez użycie słowa kluczowego wyzwalacza visible), następuje wyzwolenie zdarzenia i wysłanie żądania pageview. Atrybut wyzwalacza określa moment uruchomienia żądania odsłony strony. Dowiedz się więcej o żądaniach i wyzwalaczach.

Konfiguracja domyślna relacji AMP

Typowa podróż użytkownika po witrynie internetowej bardzo różni się od relacji internetowych. W witrynie internetowej użytkownik może przeczytać nagłówek, przewinąć stronę do dołu, wejść w interakcję z formularzem przed kliknięciem linku do następnej strony. Relacje zajmują całe okienko na ekranie, a użytkownicy nie przewijają ekranu, tylko go dotykają, aby przejść do przodu.

Wiele osób chcie mierzyć każdy nowy znacznik <amp-story-page> w relacji jako nową odsłonę strony, ponieważ zawartość poszczególnych ekranów znacznie się różni. Strona jest jednak tylko pojedynczym elementem w pełnej relacji, a użytkownik zwykle musi wyświetlić wiele stron relacji, aby w pełni ją zrozumieć. Pytanie o to, jak liczymy coś tak prostego jak odsłona, ma więc ogromne znaczenie dla naszego podejścia analitycznego.

Analityka AMP ułatwia implementację powyższego przy użyciu dowolnego dostawcy usług analityki. Na przykład z globalnym tagiem witryny usługi Google Analytics będzie wyglądać jak poniższy fragment kodu.

<amp-analytics type="gtag" data-credentials="include">
 <script type="application/json">
  {
   "vars": {
    "gtag_id": "YOUR_GOOGLE_ANALYTICS_ID",
    "config": {
     "YOUR_GOOGLE_ANALYTICS_ID": {
      "groups": "default"
     }
    }
   },
   "triggers": {
    "storyProgress": {
     "on": "story-page-visible",
     "vars": {
      "event_name": "custom",
      "event_action": "story_progress",
      "event_category": "${title}",
      "event_label": "${storyPageId}",
      "send_to": ["YOUR_GOOGLE_ANALYTICS_ID"]
     }
    },
    "storyEnd": {
     "on": "story-last-page-visible",
     "vars": {
      "event_name": "custom",
      "event_action": "story_complete",
      "event_category": "${title}",
      "send_to": ["YOUR_GOOGLE_ANALYTICS_ID"]
     }
    }
   }
  }
 </script>
</amp-analytics>

Ta konfiguracja domyślna powinna zapewnić Ci pełną konfigurację roboczą dla relacji AMP.

Jeśli interesuje Cię wyjście poza to, co może dać Ci konfiguracja domyślna, przeczytaj artykuł Analityka relacji AMP, przedstawiający bardziej zaawansowane przypadki użycia z usługą Google Analytics.

Podstawianie zmiennych

Zarówno składnik amp-pixel, jak i amp-analytics zezwalają na wszystkie standardowe podstawienia zmiennych w adresach URL (patrz Podstawianie zmiennych AMP HTML). W poniższym przykładzie żądanie odsłony strony jest wysyłane na adres URL wraz z kanonicznym adresem URL bieżącego dokumentu AMP, jego tytułem i identyfikatorem klienta:

<amp-pixel
 src="https://example.com/analytics?url=${canonicalUrl}&title=${title}&clientId=${clientId(site-user-id)}"
></amp-pixel>

Ze względu na swoją prostotę znacznik amp-pixel może zawierać tylko zmienne zdefiniowane przez platformę lub takie, które może przetworzyć ze strony AMP środowisko uruchomieniowe AMP. W powyższym przykładzie platforma wypełnia wartości zarówno właściwości canonicalURL, jak i clientId(site-user-id). Znacznik amp-analytics może zawierać te same zmienne, co amp-pixel, jak również zmienne unikalnie zdefiniowane wewnątrz konfiguracji znacznika.

Użyj formatu ${varName} w ciągu znaków żądania strony lub zmiennej zdefiniowanej przez platformę. Znacznik amp-analytics zastąpi szablon jego rzeczywistą wartością w momencie konstruowania żądania usługi analityki (zobacz także Zmienne obsługiwane w składniku amp-analytics.

W poniższym przykładzie użycia składnika amp-analytics żądanie odsłony strony jest wysyłane na adres URL z dodatkowymi danymi pobranymi z podstawień zmiennych, z których jedne dostarcza platforma, a inne są definiowane inline w konfiguracji składnika amp-analytics:

<amp-analytics>
 <script type="application/json">
  {
   "requests": {
    "pageview": "https://example.com/analytics?url=${canonicalUrl}&title=${title}&acct=${account}&clientId=${clientId(site-user-id)}"
   },
   "vars": {
    "account": "ABC123"
   },
   "triggers": {
    "someEvent": {
     "on": "visible",
     "request": "pageview",
     "vars": {
      "title": "My homepage"
     }
    }
   }
  }
 </script>
</amp-analytics>

W powyższym przykładzie zmienne, account oraz title są zdefiniowane w konfiguracji składnika amp-analytics. Zmienne canonicalUrl i clientId nie są zdefiniowane w konfiguracji, więc ich wartości są podstawiane przez platformę.

WAŻNE — podstawianie zmiennych jest elastyczne; możesz mieć te same zmienne zdefiniowane w różnych lokalizacjach, a środowisko uruchomieniowe AMP przetworzy wartości w kolejności według pierwszeństwa (patrz Kolejność podstawiania zmiennych).

Identyfikacja użytkownika

Witryny internetowe używają plików cookie do przechowywania w przeglądarce informacji specyficznych dla danego użytkownika. Pliki cookie mogą być używane do stwierdzenia, czy użytkownik odwiedził już daną witrynę. W AMP strony mogą być serwowane albo z witryny wydawcy, albo z serwera buforującego (np. serwera Google AMP Cache). Witryna internetowa wydawcy i serwer buforujący zazwyczaj będą mieć różne domeny. Ze względów bezpieczeństwa przeglądarki mogą (i często będą) ograniczać dostęp do plików cookie innej domeny (patrz również Śledzenie użytkowników w różnych źródłach).

Domyślnie AMP zarządza dostarczaniem identyfikatora klienta niezależnie od tego, czy strona jest pobierana ze źródła wydawcy, czy z serwera buforującego. Identyfikator klienta generowany przez AMP ma wartość "amp-", po której następuje losowy szyfrowany ciąg znaków base64. Pozostaje on taki sam dla użytkownika, jeśli ten sam użytkownik ponownie odwiedzi stronę.

AMP zarządza odczytem i zapisem identyfikatora klienta we wszystkich przypadkach. Jest to szczególnie istotne w przypadku, gdy strona jest serwowana z serwera buforującego lub w inny sposób wyświetlana jest poza kontekstem wyświetlania oryginalnej witryny wydawcy. W tej sytuacji dostęp do plików cookie witryny wydawcy jest niemożliwy.

Gdy strona AMP jest serwowana z witryny wydawcy, platforma identyfikacji klienta, której używa AMP może być informowana o rezerwowym pliku cookie, który należy wyszukać i użyć. W tym przypadku jako nazwa pliku cookie jest interpretowany argument cid-scope-cookie-fallback-name zmiennej clientId. Formatowanie moze mieć postać CLIENT_ID(cid-scope-cookie-fallback-name) albo ${clientId(cid-scope-cookie-fallback-name)}.

Na przykład:

<amp-pixel
 src="https://foo.com/pixel?cid=CLIENT_ID(site-user-id-cookie-fallback-name)"
></amp-pixel>

Jeśli AMP stwierdzi, że ten plik cookie został ustawiony, podstawienie identyfikatora klienta zwróci wartość pliku cookie. Jeśli AMP stwierdzi, że ten plik cookie nie jest ustawiony, wygeneruje wartość o postaci amp-, po której następować będzie losowy łańcuch znaków szyfrowany za pomocą kodowania base64.

Dowiedz się więcej na temat podstawiania identyfikatora klienta, w tym jak dodać opcjonalny identyfikator powiadomienia użytkownika, z artykułu Zmienne obsługiwane w analityce AMP.

Dowiedz się więcej: kontynuuj naukę o analityce w artykułach Głębokie zanurzenie w analitykę AMP i Przypadki użycia.