AMP

Przewodnik po optymalizatorze AMP opartym na Node.js

Ten przewodnik wyjaśnia jak skonfigurować i używać wersję optymalizatora AMP opartą na Node.js.

Instalacja

Zainstaluj za pomocą NPM:

npm install @ampproject/toolbox-optimizer

Użycie

Interfejs API optymalizatora AMP pobiera ciąg HTML jako dane wejściowe i zwraca zoptymalizowaną wersję ciągu HTML. Podstawowa składnia wygląda tak:

const AmpOptimizer = require('@ampproject/toolbox-optimizer');

// create the AMP Optimizer instance
const ampOptimizer = AmpOptimizer.create();

const html = '<h1>Hello World!</h1>';

const optimizedHtml = await ampOptimizer.transformHtml(html);

Tworzenie zoptymalizowanego AMP w czasie kompilacji

W przypadku witryn statycznych najlepiej jest optymalizować strony AMP podczas kompilowania witryny. Oto przykład integracji z kompilacją opartą na Gulp.js. Ten przykład dodaje niestandardowe przekształcenie, optymalizujące wszystkie pliki HTML w folderze src:

const {src, dest} = require('gulp');
const through2 = require('through2');

const AmpOptimizer = require('@ampproject/toolbox-optimizer');
const ampOptimizer = AmpOptimizer.create();

function build(cb) {
 return src('src/*.html')
  .pipe(
   through2.obj(async (file, _, cb) => {
    if (file.isBuffer()) {
     const optimizedHtml = await ampOptimizer.transformHtml(
      file.contents.toString()
     );
     file.contents = Buffer.from(optimizedHtml);
    }
    cb(null, file);
   })
  )
  .pipe(dest('dist/'));
}

exports.default = build;

Czas renderowania

W przypadku stron dynamicznych często konieczne jest renderowanie stron na serwerze. W tym przypadku można uruchamiać optymalizator AMP po wyrenderowaniu stron. Oto przykładowa integracja z serwerem Express.js. Jednym ze sposobów na zintegrowanie optymalizacji AMP z routerem Express jest uruchomienie go w wywołaniu zwrotnym po wyrenderowaniu szablonów:

const express = require('express');
const router = express.Router();
const AmpOptimizer = require('@ampproject/toolbox-optimizer');
const ampOptimizer = AmpOptimizer.create();

router.get('/', (req, res) => {
 const locals = {title: 'Express with AMP Optimizer'};
 res.render('index', locals, async (err, html) => {
  const optimizedHtml = await ampOptimizer.transformHtml(html);
  res.send(optimizedHtml);
 });
});

module.exports = router;

Ważne: w razie używania optymalizatora AMP na serwerze skonfiguruj buforowanie lub CDN, aby uniknąć opóźnień renderowania.

Konfiguracja

Optymalizator AMP zapewnia rozsądną konfigurację domyślną, która powinna działać dobrze w większości przypadków. Przekształcenia można jednak dostosować do konkretnych przypadków użycia. Lista wszystkich dostępnych opcji znajduje się tutaj.

Kilka wartych uwagi opcji:

 • lts: true do włączania długoterminowo stabilnych adresów URL środowiska uruchomieniowego i składników AMP.
 • verbose: true do generowania szczegółowych danych wyjściowych debugowania. Jest to szczególnie przydatne do identyfikowania przyczyn, dla których nie można było usunąć kodu standardowego AMP.
 • imageOptimizer: włączyć automatyczne generowanie atrybutów srcset obrazów, udostępniając funkcję obliczania adresów URL srcset dla danego src obrazu. Funkcja powinna zwracać adres URL wskazujący na wersję obrazu src o danej szerokości. Jeśli obraz nie jest dostępny, powinna zwracać wartość false. Więcej informacji na ten temat zawiera następna sekcja.

Optymalizacja obrazów

Optymalizator AMP może generować wartości srcset danego elementu amp-img na podstawie jego atrybutu layout. Aby to zadziałało, należy dostarczyć funkcję, która mapuje wartości src i width na wartość źródła srcset o zmienionym rozmiarze. Zmiana rozmiaru obrazu nie jest wykonywana przez optymalizator AMP i musi nastąpić albo w czasie kompilacji (np. w przypadku witryn statycznych), albo poprzez usługę hostingu obrazów, taką jak thumbor.

Oto przykładowa implementacja, która dodaje szerokość obrazu do atrybutu src:

const ampOptimizer = AmpOptimizer.create({
 // parameters are the amp-img `src` and the `width` of the to be generated srcset source value
 imageOptimizer: (src, width) => {
  // we cannot rename if the image does not have a file extension
  const index = src.lastIndexOf('.');
  if (index === -1) {
   // return null means we won't generate a srcset source value for this width
   return null;
  }
  const prefix = src.substring(0, index);
  const postfix = src.substring(index, src.length);
  return `${prefix}.${width}w${postfix}`;
 };
})

Używając tej implementacji, optymalizator AMP przekształci następujące deklaracje amp-img:

<!-- Injects srcset for responsive layout -->
<amp-img
 src="image1.png"
 width="400"
 height="800"
 layout="responsive"
></amp-img>
<!-- Ignores existing srcset -->
<amp-img
 layout="fill"
 srcset="image-1x.png 1x,
               image-2x.png 2x"
></amp-img>

w:

<!-- Injects srcset for responsive layout -->
<amp-img
 src="image1.png"
 width="400"
 height="800"
 layout="responsive"
 srcset="image1.470w.png 470w, image1.820w.png 820w, image1.1440w.png 1440w"
></amp-img>
<!-- Ignores existing srcset -->
<amp-img
 layout="fill"
 srcset="image-1x.png 1x,
                image-2x.png 2x"
></amp-img>

Porada: w razie używania atrybutu layout=responsive należy określić minimalne rozmiary obrazów za pomocą atrybutów width i height. Na przykład w przypadku obrazu hero image na pełne spady na telefonie komórkowym należy określić szerokość jako width=320.