AMP

Dodawanie komentarza

Add comment

W tym momencie użytkownik może dodać komentarz za pomocą bilioteki składnika amp-form. Zauważ, że obecność formularza jest warunkowa, w zależności od stanu składnika amp-access:

<form amp-access="loggedIn" amp-access-hide method="post" action-xhr="<%host%>/samples_templates/comment_section/submit-comment-xhr" target="_top">

Określamy metodę POST i działanie XHR, ponieważ działania inne niż XHR są niedozwolone w przypadku metod POST w AMP. Ponieważ jest to demo, nie będą to trwałe komentarze, więc można dodać tylko jeden komentarz naraz; za każdym razem, gdy dodawany jest komentarz, serwer AMPByExample odpowiada, zwracając odpowiedź JSON zawierającą wprowadzony tekst z pewnymi dodatkami, takimi jak sygnatura czasowa, awatar i nazwa użytkownika.

Oto przykład odpowiedzi JSON:

{"Datetime":"09:34:21",
"User":"Charlie",
"Text":"Hello!",
"UserImg":"/img/ic_account_box_black_48dp_1x.png"}

Składnik formularza po prostu wyświetli te wartości wewnątrz strony za pomocą szablonu amp-mustache:

<div submit-success>
 <template type="amp-mustache">
  <div class="comment-user">
   <amp-img width="44" class="user-avatar" height="44" alt="user" src=""></amp-img>
   <div class="card comment">
    <p><span class="user">{{User}}</span><span class="date">{{Datetime}}</span></p>
    <p>{{Text}}</p>
   </div>
  </div>
 </template>
</div>

W tym przykładzie sprawdzamy tylko, czy wartość komentarza nie jest pusta; jeśli wartość jest pusta, zwracamy błąd, który powoduje wykonanie następującego kodu

<div submit-error>
 <template type="amp-mustache">
  Error! Looks like something went wrong with your comment, please try to submit it again.
 </template>
</div>

Jako dodatkowy akcent, dodajemy atrybut required, aby wymusić obecność tekstu komentarza przed przesłaniem komentarza:

<input type="text" class="data-input" name="text" placeholder="Your comment..." required>

Po dodaniu komentarza i kliknięciu przycisku przesyłania, powinno teraz zostać wyświetlone coś podobnego do poniższego zrzutu ekranu: