AMP

amp-analytics

Description

Bir AMP dokümanındaki analiz verilerini yakalar.

 

Required Scripts

<script async custom-element="amp-analytics" src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-analytics-0.1.js"></script>

Bir AMP dokümanındaki analiz verilerini yakalar.

Zorunlu Komut Dosyası <script async custom-element="amp-analytics" src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-analytics-0.1.js"></script>
Örnekler Örneklerle AMP amp-analytics örneği sayfasına bakın.

Analizleri bir tedarikçi firmaya mı gönderiyorsunuz, yoksa şirket içi çözüm mü kullanıyorsunuz?

Sitenizde AMP Analytics'i kullanmaya başlamadan önce, kullanıcı etkileşimini analiz etmek için üçüncü taraf analiz araçlarını mı yoksa kendi şirket içi çözümünüzü mü kullanacağınıza karar vermeniz gerekir.

Analytics'i Yapılandırma kılavuzunda AMP Analytics ile ilgili tüm bilgileri bulabilirsiniz.

Bir analiz tedarikçi firmasına veri gönderme

AMP Analytics, bir kez ölçmek ve çok sayıda kullanıcıya rapor göndermek üzere özel olarak tasarlanmıştır. Bir veya daha fazla analiz tedarikçi firmasıyla çalışıyorsanız çözümlerini AMP ile entegre edip etmediklerini öğrenmek için Analiz Tedarikçi Firmaları listesine bakın.

Entegre AMP Analytics tedarikçi firmaları için:

 1. <amp-analytics> etiketine, type özelliğini ekleyin ve değerini, belirtilen tedarikçi firma bilgisine ayarlayın.
 2. Yakalamak ve izlemek istediğiniz verileri belirleyin ve bu ayrıntıları, yapılandırma verilerinde belirtin. Analiz verilerinin nasıl yakalanacağıyla ilgili talimatlar için tedarikçi firmanın dokümanlarına bakın.

Analiz tedarikçi firması AMP ile entegre değilse tedarikçi firmaya ulaşıp destek sağlamalarını isteyin. Ayrıca, tedarikçi firmanın eklenmesini isteyen AMP projesinde bir sorun oluşturmanızı da öneririz. Ayrıca, Analiz araçlarınızı AMP HTML ile entegre etme konusuna da bakın. Alternatif olarak, tedarikçi firmanızla birlikte çalışarak verileri belirttikleri URL'lere gönderin. Aşağıdaki Verileri şirket içinde gönderme bölümünde daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Örnek: Verileri bir üçüncü taraf analiz tedarikçi firmasına gönderme

Aşağıdaki örnekte, analiz verileri, AMP ile entegre olmuş bir üçüncü taraf analiz sağlayıcısı olan Nielsen'a gönderilir. Nielsen için analiz verilerinin yapılandırılmasıyla ilgili ayrıntılar, Nielsen dokümanlarında bulunabilir.

<amp-analytics type="nielsen">
 <script type="application/json">
 {
  "vars": {
   "apid": "XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX",
   "apv": "1.0",
   "apn": "My AMP Website",
   "section": "Entertainment",
   "segA": "Music",
   "segB": "News",
   "segC": "Google AMP"
  }
 }
 </script>
</amp-analytics>

Şirket içinde veri gönderme

Kullanıcı etkileşimini ölçmek için kendi şirket içi çözümünüz varsa AMP Analytics'i bu çözümle entegre etmek için yalnızca bir URL'ye ihtiyacınız olur. Bu URL, verileri göndereceğiniz URL'dir. Verileri, çeşitli URL'lere de gönderebilirsiniz. Örneğin, sayfa görüntüleme verilerini bir URL'ye ve sosyal etkileşim verilerini başka bir URL'ye gönderebilirsiniz.

Şirket içi çözümünüz, AMP ile entegre olmayan bir analiz tedarikçi firmasıyla çalışmayı içeriyorsa hangi yapılandırma bilgilerinin gerekli olduğunu belirlemek için tedarikçi firma ile birlikte çalışın.

Belirli bir URL'ye veri göndermek için:

 1. Yakalamak ve izlemek istediğiniz verileri belirleyin ve bu ayrıntıları, yapılandırma verilerinde belirtin.
 2. requests yapılandırma nesnesinde, izlenecek istek türünü (ör. sayfa görüntüleme, özel tetiklenen etkinlikler gibi) ve izleme verilerini göndermek istediğiniz yerin URL'lerini belirtin.

Analiz isteklerinin yönlendirme üstbilgisindeki AMP URL'leri işlenirken usqp parametresini çıkarın veya yoksayın. Bu parametre, Google tarafından Google AMP Önbelleği denemelerinin tetiklenmesi amacıyla kullanılır.

Örnek: Verileri bir URL'ye gönderme

Burada, sayfa görüntülemelerini izleyen basit bir örnek verilmiştir. Bir sayfanın görünür hale geldiği her seferinde, tetikleyici etkinlik etkinleşir ve sayfa görüntüleme verilerini rastgele bir kimlikle birlikte tanımlanmış bir URL'ye gönderir.

<amp-analytics>
<script type="application/json">
{
 "requests": {
  "pageview": "https://foo.com/pixel?RANDOM"
 },
 "triggers": {
  "trackPageview": {
   "on": "visible",
   "request": "pageview"
  }
 }
}
</script>
</amp-analytics>

Bazı yaygın izleme kullanım alanları (ör. sayfa görüntülemeleri, sayfa tıklamaları, kaydırma vb.) için Analytics: Kullanım Alanları konusuna bakın.

Yapılandırma verilerini belirtme

<amp-analytics> öğesinde, neyin ölçüleceğine ve analiz verilerinin nereye gönderileceği ile ilgili ayrıntıları içeren bir JSON yapılandırma nesnesi belirtirsiniz.

<amp-analytics> için yapılandırma nesnesi şu biçimi kullanır:

{
 "requests": {
  request-name: request-value,
  ...
 },
 "vars": {
  var-name: var-value,
  ...
 },
 "extraUrlParams": {
  extraurlparam-name: extraurlparam-value,
  ...
 },
 "triggers": {
  trigger-name: trigger-object,
  ...
 },
 "transport": {
  "beacon": *boolean*,
  "xhrpost": *boolean*,
  "image": *boolean*,
 }
}

Satır içi veya uzak yapılandırma

Yapılandırma verileri satır içinde belirtilebilir veya config özelliğinde bir URL belirtilerek uzaktan getirilebilir. Buna ek olarak, popüler analiz tedarikçi firmaları için yerleşik yapılandırma, type özelliği kullanılarak seçilebilir.

Bu kaynakların birden fazlasına ait yapılandırma verileri kullanılırsa yapılandırma nesneleri (değişkenler, istekler ve tetikleyiciler) şu şekilde birleştirilir:

 1. Uzak yapılandırma, satır içi yapılandırmadan önceliklidir ve
 2. Satır içi yapılandırma, tedarikçi firma yapılandırmasından önceliklidir.

Uzak yapılandırma yükleme

Bir uzak yapılandırmayı yüklemek için <amp-analytics> öğesinde config özelliğini ve yapılandırma verilerinin URL'sini belirtin. Belirtilen URL, HTTPS şemasını kullanmalıdır. URL, AMP URL değişkenlerini içerebilir. Çerezlere erişmek için data-credentials özelliğine bakın. Yanıt, AMP CORS güvenlik yönergelerine uygun olmalıdır.

Bu örnekte, belirtilen URL'den yapılandırma verilerini yüklemek için config özelliğini belirtiriz.

<amp-analytics config="https://example.com/analytics.account.config.json">

Yapılandırma Yeniden Yazıcı

Yapılandırma yeniden yazıcı özelliği, analiz sağlayıcılarının sağlanan bir yapılandırmayı dinamik olarak yeniden yazmasına olanak tanımak amacıyla tasarlanmıştır. Bu, uzak yapılandırma özelliğine benzer ancak buna ek olarak, sunucuya yapılan istekte kullanıcı tarafından sağlanan yapılandırmayı içerir. Bu özellik, şu anda yalnızca analiz tedarikçi firması tarafından etkinleştirilebilir.

Bir analiz tedarikçi firması, bir sunucu URL'si ile bir configRewriter özelliği belirtir.

export const VENDOR_ANALYTICS_CONFIG = {
  ...
  'configRewriter': {
   'url': 'https://www.vendor.com/amp-config-rewriter',
  },
  ...
}

Çalışma zamanı, sağlanan uzak yapılandırmayla birleştirilmiş, satır içine yerleştirilen yapılandırmayı içeren bir isteği satıcı tarafından verilen configRewriter uç noktasına gönderir. Tedarikçi firma, bu veri sunucusunu yapım için kullanır ve yeniden yazılmış yeni bir yapılandırma döndürür.

Ardından, çalışma zamanı, nihai yapılandırmayı belirlemek için sağlanan tüm yapılandırmaları en yüksek öncelikten en düşüğe doğru birleştirir:

 1. Yeniden Yazılmış Yapılandırma
 2. Satır İçine Yerleştirilmiş Yapılandırma
 3. Tedarikçi firma tarafından tanımlanmış yapılandırma
Değişken Grupları

Değişken Grupları, analiz sağlayıcılarının, kullanıcının kolayca etkinleştirebileceği önceden tanımlanmış bir değişken grubunu gruplamalarına olanak tanıyan bir özelliktir. Daha sonra, bu değişkenler çözümlenir ve belirtilen configRewriter uç noktasına gönderilir.

Analiz sağlayıcılarının, bu özelliği etkinleştirmek için configRewriter yapılandırmasının içinde yeni bir varGroups nesnesi oluşturması gerekir. Böylece yayıncılar, analiz yapılandırmalarında etkinleştirmek istedikleri analiz sağlayıcı tarafından oluşturulan adlandırılmış varGroups nesnesini ekleyebilir. AMP HTML Değişiklik Kılavuzu tarafından desteklenen tüm değişkenler kullanılabilir. Önemli not: ${varName} çeşitleri kullanılamaz.

Örneğin, yapılandırması şöyle görünen bir tedarikçi firmamız olabilir:

// This is predefined by vendor.
export const VENDOR_ANALYTICS_CONFIG = {
  ...
  'configRewriter': {
   'url': 'https://www.vendor.com/amp-config-rewriter',
   'varGroups' : {
    'group1': {
     'referrer': 'DOCUMENT_REFERRER',
     'source': 'SOURCE_URL',
    'group2': {
     'title': 'TITLE',
    },
   },
  },
 },
  ...
}

Sağlayıcının <amp-analytics> yapılandırmasında, belirtilen varGroups nesnesi için {enabled: true} değerini ekleyerek hangi değişken gruplarının etkinleştirileceğini belirtebilirsiniz. enabled, ayrılmış bir kelimedir ve değişken adı olarak kullanılamaz.

Aşağıdaki örnekte hem group1 hem de group2 etkinleştirilmiştir. Özel olarak etkinleştirilmemiş gruplar yoksayılır. Ardından, çalışma zamanı tüm bu etkinleştirilmiş değişkenleri çözümler ve yapılandırma yeniden yazıcı URL'sine gönderilecek olan tek bir configRewriter.vars nesnesinde birleştirir.

 /* Included on publisher page */
 <amp-analytics type="myVendor" id="myVendor" data-credentials="include">
  <script type="application/json">
  {
   "configRewriter": {
    "varGroups": {
     "group1": {
      "enabled": true
     },
     "group2": {
      "enabled": true
     }
    }
   }
  }
  </script>
 </amp-analytics>

Bu örnekte, istek gövdesi aşağıdaki gibir görünür:

 /* Sent to configuration rewriter server. */
 "configRewriter": {
  "vars": {
   "referrer": "https://www.example.com",
   "source": "https://www.amp.dev",
   "title": "Cool Amp Tips"
  }
 }

Yapılandırma veri nesneleri

Talepler

requests yapılandırma nesnesi, verilerin bir analiz platformuna aktarılması için kullanılan URL'lerin yanı sıra isteğin toplu işlem veya raporlama davranışını da belirtir. request-name, belirli bir etkinliğe (ör. pageview, event vb.) yanıt olarak hangi isteğin gönderilmesi gerektiğini belirtir. request-value bir https URL'si içeriyorsa değer, diğer isteklere veya değişkenlere başvurabilen yer tutucu jetonlar içerebilir. request-value, isteğe bağlı istek yapılandırmaları içeren bir nesne de olabilir.

İstek yapılandırmaları

Nesneye sahip bir isteği tanımlamaya yönelik özellikler şunlardır:

 • baseUrl: İsteğin URL'sini tanımlar (zorunlu).
 • reportWindow: Raporlama isteklerini durdurma zamanını (saniye cinsinden) belirtmek için kullanılan isteğe bağlı bir özellik. important: true değerine sahip tetikleyici, maksimum rapor aralığı kısıtlamasını geçersiz kılar.

Bu örnekteki tüm istekler geçerlidir.

"requests": {
 "base": "https://example.com/analytics?a=${account}&u=${canonicalUrl}&t=${title}",
 "pageview": {
  "baseUrl": "${base}&type=pageview"
 },
 "event": {
  "baseUrl": "${base}&type=event&eventId=${eventId}",
  "batchInterval": 5,
  "reportWindow" : 30
 }
}

Bazı analiz sağlayıcıları, type özelliği aracılığıyla kullandığınız önceden sağlanan bir yapılandırmaya sahiptir. Bir analiz sağlayıcısı kullanıyorsanız istek bilgilerini eklemeniz gerekmeyebilir. İsteklerin yapılandırılmasının gerekip gerekmediğini ve nasıl yapılandırılacaklarını öğrenmek için tedarikçi firmanızın dokümanlarına bakın.

Toplu işleme yapılandırmaları

İstek pinglerinin sayısını azaltmak için istek yapılandırmasında toplu işleme davranışları belirtebilirsiniz. Aynı isteği kullanan triggers nesnesinin extraUrlParams öğeleri, isteğin baseUrl öğesine eklenir.

Toplu işleme özellikleri şunlardır:

 • batchInterval: Bu özellik, istek sırasındaki istek pinglerini temizleme zaman aralığını (saniye cinsinden) belirtir. batchInterval, bir sayı veya bir sayı dizisi olabilir (minimum zaman aralığı 200 ms'dir). İstek, dizideki her değere uyar ve ardından, dizinin sonuna ulaştığında son aralık değerini (veya tek değeri) tekrar eder.

Örneğin, aşağıdaki yapılandırma 2 saniyede bir tek bir istek pingi gönderir ve bir örnek istek pingi https://example.com/analytics?rc=1&rc=2 gibi görünür.

"requests": {
 "timer": {
  "baseUrl": "https://example.com/analytics?",
  "batchInterval": 2,
 }
}
"triggers": {
 "timer": {
  "on": "timer",
  "request" : "timer",
  "timerSpec": {
   "interval": 1
  },
  "extraUrlParams": {
   "rc": "${requestCount}"
  }
 }
}

Aşağıdaki yapılandırma, 1 saniye sonra ilk istek pingini göndermesinin ardından her 3 saniyede bir, bir istek pingi gönderir. İlk istek pingi https://example.com/analytics?rc=1, ikinci istek pingi https://example.com/analytics?rc=2&rc=3&rc=4 gibi görünür.

"requests": {
 "timer": {
  "baseUrl": "https://example.com/analytics?",
  "batchInterval": [1, 3],
 }
}
"triggers": {
 "timer": {
  "on": "timer",
  "request" : "timer",
  "timerSpec": {
   "interval": 1
  },
  "extraUrlParams": {
   "rc": "${requestCount}"
  }
 }
}

Değişkenler

amp-analytics bileşeni, isteklerde kullanılabilecek birçok temel değişken tanımlar. Bu değişkenlerin tamamını içeren bir listeyi amp-analytics Değişkenler Kılavuzu'nda bulabilirsiniz. Buna ek olarak, AMP HTML Değişiklik Kılavuzu tarafından desteklenen tüm değişkenler de desteklenir.

vars yapılandırma nesnesi, yeni anahtar/değer çiftlerini tanımlamak veya request değerlerinde başvurulabilecek mevcut değişkenleri geçersiz kılmak için kullanılabilir. Yeni değişkenler, yaygın olarak yayıncıya özel bilgileri belirtmek için kullanılır. Diziler, virgül sınırlayıcısını korurken, URL kodlaması ayrı olarak yapılması gereken bir değer listesi belirtmek için kullanılabilir.

"vars": {
 "account": "ABC123",
 "countryCode": "tr",
 "tags": ["Swift,Jonathan", "Gulliver's Travels"]
}

Ek URL Parametreleri

extraUrlParams yapılandırma nesnesi, isteğe dahil edilecek ek parametreleri belirtir. Varsayılan olarak, ek URL parametreleri her zamanki "&foo=baz" kuralı aracılığıyla bir istek URL'sinin sorgu dizesine eklenir.

Bir isteğe &a=1&b=2&c=3 parametrelerini ekleyecek bir örneği burada bulabilirsiniz:

"extraUrlParams": {
 "a": "1",
 "b": "2",
 "c": "3"
}

useBody etkinse ve istek, beacon veya xhrpost aktarım yöntemi aracılığıyla gönderilirse extraUrlParams, URL'nin yerine istek gövdesi aracılığıyla gönderilebilir. Bu durumda, parametreler URL kodlamalı olmaz veya birleştirilmez. Daha ayrıntılı bilgi için Ek URL Parametreleri için Gövdeyi Kullanma konusuna bakın.

extraUrlParamsReplaceMap özelliği, extraUrlParams yapılandırmasında anahtarları önceden işlemek için String.replace() işleminde parametre görevi gören bir anahtar ve değer eşlemesi belirtir. Örneğin, bir extraUrlParams yapılandırması "page.title": "The title of my page" ve extraUrlParamsReplaceMap, "page.": "_p_" değerini tanımlarsa isteğin sonuna &_p_title=The%20title%20of%20my%20page%20 eklenir.

extraUrlParams kullanmak için extraUrlParamsReplaceMap öğesinin kullanılması gerekmez. extraUrlParamsReplaceMap tanımlanmazsa herhangi bir dize değişikliği olmaz ve extraUrlParams içinde tanımlanan dizeler oldukları gibi kullanılır.

useBody etkinse ve istek, beacon veya xhrpost aktarım yöntemi aracılığıyla gönderilirse extraUrlParamsReplaceMap dize değişikliği, yalnızca extraUrlParams yapılandırmasının üst düzey anahtarlarında gerçekleştirilir.

Tetikleyiciler

triggers yapılandırma nesnesi, bir analiz isteğinin gönderilmesi gerektiği zamanı açıklar. triggers özelliği, tetikleyici adı ve tetikleyici yapılandırmasının anahtar/değer çiftini içerir. Tetikleyici adı, alfasayısal karakterlerden (a-zA-Z0-9) oluşan herhangi bir dize olabilir. Daha düşük önceliğe sahip bir yapılandırmadaki tetikleyiciler, daha yüksek önceliğe sahip bir yapılandırmada bulunan, aynı adlara sahip tetikleyiciler tarafından geçersiz kılınır.

 • on (zorunlu) Dinlenecek etkinlik. Geçerli değerler şunlardır: render-start, ini-load, click, scroll, timer, visible, hidden, user-error, access-* ve video-*
 • request (zorunlu) Gönderilecek isteğin adı (requests bölümünde belirtildiği gibi).
 • vars Üst düzey yapılandırmada tanımlanmış vars değerini geçersiz kılmak veya bu tetikleyiciye özel vars değeri belirtmek için kullanılan anahtar/değer çiftlerini içeren bir nesne.
 • Toplu işleme davranışını veya rapor aralığını destekleyen isteklerle çalışmak için important öğesi belirtilebilir. important öğesinin true değerine ayarlanması, toplu istek sırasının bazı tetikleyicilerle temizlenmesine yardımcı olabilir. Bu durumda, önemli tetikleme etkinliklerini kaybetmeden istek ping sayısını azaltmak mümkündür. important öğesinin true değerine ayarlanması, önemli istek pinglerine gönderilen isteğin reportWindow değerini de geçersiz kılabilir.
 • selector ve selectionMethod, click ve visible gibi bazı tetikleyiciler için belirtilebilir. Ayrıntılar için Öğe seçici konusuna bakın.
 • scrollSpec (on özelliği scroll değerine ayarlandığında zorunludur) Bu yapılandırma, scroll tetikleyicisi ile birlikte kullanılır. Ayrıntılar için lütfen aşağıdakilere göz atın.
 • timerSpec (on özelliği timer değerine ayarlandığında zorunludur) Bu yapılandırma, timer tetikleyicisiyle birlikte kullanılır. Ayrıntılar için lütfen aşağıdakilere göz atın.
 • sampleSpec Bu nesne, isteklerin gönderilmeden önce nasıl örneklenebileceğini tanımlamak için kullanılır. Bu ayar, rastgele girdi veya diğer platform destekli değişkenlere dayalı örneklemeye olanak tanır. Nesne, bir karma oluşturmak için kullanılan bir giriş ve karmanın karşılaması gereken bir eşiği belirten yapılandırmayı içerir.
  • sampleOn Bu dize şablonu, platform değişkenlerinin doldurulmasıyla genişletilir ve ardından, aşağıdaki eşik altında açıklanan örnekleme mantığının amacına uygun bir sayı üretmek üzere karma oluşturulur.
  • threshold Bu yapılandırma, belirli ölçütlere uymayan istekleri filtrelemek için kullanılır: Bir isteğin analiz tedarikçi firmasına ulaşması için aşağıdaki mantık gerçek HASH(sampleOn) < threshold olmalıdır.
 • videoSpec (on özelliği video-* olarak ayarlandığında kullanılır) Bu yapılandırma, video-* tetikleyicileriyle birlikte kullanılır.

Örneğin, aşağıdaki yapılandırma rastgele girişe dayalı isteklerin %50'sinde veya istemci kimliğine göre %1'de örnekleme yapmak için kullanılabilir.

'triggers': {
 'sampledOnRandom': {
  'on': 'visible',
  'request': 'request',
  'sampleSpec': {
   'sampleOn': '${random}',
   'threshold': 50,
  },
 },
 'sampledOnClientId': {
  'on': 'visible',
  'request': 'request',
  'sampleSpec': {
   'sampleOn': '${clientId(cookieName)}',
   'threshold': 1,
  },
 },
},
Öğe seçici

click ve visible gibi bazı tetikleyiciler, seçici özelliklerini kullanarak tek bir öğenin veya bir öğe koleksiyonunun belirtilmesine olanak tanır. Farklı tetikleyiciler, bir seçicinin eşleşen tüm öğelere mi yoksa ilk öğeye mi uygulandığını veya tüm öğelerin mi yoksa yalnızca AMP öğelerinin eşleştirilebileceği gibi seçili öğeler üzerinde farklı sınırlamalar ve yorumlar uygulayabilir. Daha fazla ayrıntı için ilgili her bir tetikleyicinin dokümanlarına bakın.

Seçici özellikleri şunlardır:

 • selector Bu özellik, CSS/DOM sorgusu kullanan bir öğeyi veya öğe koleksiyonunu bulmak için kullanılır. Öğenin eşleştirilme şeklinin anlamı, selectionMethod kullanılarak değiştirilebilir. Bu özelliğin değeri şunlardan biri olabilir:
  • geçerli bir CSS seçici, ör. #ad1 veya amp-ad.
  • :root - doküman köküyle eşleşen özel bir seçici.
 • selectionMethod Belirtildiğinde, bu özellik şu iki değerden birini alabilir: scope veya closest. scope, amp-analytics etiketinin üst öğesinin içinde öğe seçimine izin verir. closest, belirtilen seçiciyi karşılayan amp-analytics etiketinin en yakın üst öğesini arar. Varsayılan değer, scope değeridir.
Yerleştirme oluşturma başlangıç tetikleyicisi

Diğer dokümanları iframe'lerin (ör. reklamlar) içine yerleştiren AMP öğeleri, bir oluşturma başlangıç etkinliği ("on": "render-start") bildirebilir. Bu etkinlik genellikle yerleştirilmiş dokümanın oluşturulmasına başlandığını onaylamak mümkün olur olmaz yayınlanır. Belirli bir AMP öğesinin bu etkinliği yayınlayıp yayınlamadığını öğrenmek için öğenin dokümanlarına bakın.

Yerleştirme öğesinin tetikleyicisi, yerleştirmeyi yapan öğeye işaret eden bir seçici içermelidir:

"triggers": {
 "renderStart": {
  "on": "render-start",
  "request": "request",
  "selector": "#embed1"
 }
}

Oluşturma başlangıç etkinliği, dokümanın kendisi tarafından da yayınlanabilir ve şu şekilde yapılandırılabilir:

"triggers": {
 "renderStart": {
  "on": "render-start",
  "request": "request"
 }
}
İlk yükleme tetikleyicisi

İlk yükleme etkinliği ("on": "ini-load"), bir AMP öğesinin veya AMP dokümanının ilk içeriği yüklendiğinde tetiklenir.

"İlk yükleme", kapsayıcı ve başlangıç boyutuyla ilişkili olarak tanımlanır. Daha kesin belirtmek gerekirse:

 • Bir doküman için: ilk görüntü alanında bulunan tüm öğeler.
 • Bir yerleştirme öğesi için: Yerleştirme dokümanında, yerleştirme öğesinin başlangıç boyutu içinde konumlandırılan tüm içerik öğeleri.
 • Basit bir AMP öğesi (ör. amp-img) için: resim veya video gibi kaynakların kendisi.

Bir yerleştirme veya AMP öğesinin tetikleyicisi, öğeye işaret eden bir seçici içermelidir:

"triggers": {
 "iniLoad": {
  "on": "ini-load",
  "request": "request",
  "selector": "#embed1"
 }
}

İlk yükleme etkinliği, dokümanın kendisi tarafından da yayınlanabilir ve şu şekilde yapılandırılabilir:

"triggers": {
 "iniLoad": {
  "on": "ini-load",
  "request": "request"
 }
}
Sayfa ve öğe görünürlüğü tetikleyicisi

Sayfa görünür hale geldiğinde bir isteği etkinleştirmek için sayfa görünürlüğü tetikleyicisini ("on": "visible") kullanın. Bu tetikleyicinin etkinleşmesi, visibilitySpec kullanılarak yapılandırılabilir.

"triggers": {
 "defaultPageview": {
  "on": "visible",
  "request": "pageview",
 }
}

Öğe görünürlüğü tetikleyicisi, seçici kullanılarak herhangi bir AMP öğesi veya bir doküman kökü için yapılandırılabilir. Belirtilen öğe, visibilitySpec kullanılarak özelleştirilebilen görünürlük parametreleriyle eşleştiğinde tetikleyici etkinleşir.

"triggers": {
 "defaultPageview": {
  "on": "visible",
  "request": "elementview",
  "selector": "#ad1",
  "visibilitySpec": {/* optional visibility spec */}
 }
}

Seçicinin bir koleksiyonu değil, yalnızca tek bir öğeyi belirtmek için kullanılabileceğini unutmayın. Öğe, AMP genişletilmiş öğesi veya bir doküman kökü olabilir.

Öğe görünürlüğü tetikleyicisi, öğenin görünürlüğünü izlemeden önce visibilitySpec öğesindeki waitFor özelliğiyle belirtilen sinyali bekler. waitFor değeri belirtilmezse öğenin ini-load sinyalini bekler. Daha fazla ayrıntı için waitFor dokümanlarına bakın. reportWhen değeri belirtilirse tetikleyici, etkinliği göndermeden önce bu sinyali bekler. Bu, örneğin, sayfa kapatıldığında analiz etkinliklerini gönderme açısından yararlıdır.

Hata tetikleyicisi

Sayfanın yazarı veya sayfanın yayınlanmasında kullanılan yazılımla ilişkilendirilebilen bir hata oluştuğunda kullanıcı hatası etkinliği ("on": "user-error") tetiklenir. Bu durum, bir AMP bileşeninin yanlış yapılandırmasını, hatalı yapılandırılmış reklamları veya başarısız onaylamaları içerir ancak bunlarla sınırlı değildir. Kullanıcı hataları, geliştirici konsolunda da bildirilir.

"triggers": {
 "userError": {
  "on": "user-error",
   "request": "error"
 }
}

A4A iframe yerleştirmelerinden, sayfayla alakası olmayan hatalar bildirmeye devam ettiği bilinen bir sorun vardır.

Görünürlük Spesifikasyonu

visibilitySpec, visible veya hidden tetikleyicisinin etkinleştiğinde değişmesi için uygulanabilecek bir koşullar ve özellikler grubudur. Birden çok özellik belirtilirse bir isteğin etkinleşmesi için bu özelliklerin tümünün doğru olması gerekir. visibilitySpec içinde desteklenen yapılandırma özellikleri şunlardır:

 • waitFor: Bu özellik, görünürlük tetikleyicisinin görünürlüğü izlemeden önce belirli bir sinyal için beklemesini bildirir. none, ini-load ve render-start değerleri desteklenir. waitFor tanımlanmazsa seçici belirtildiğinde varsayılan olarak ini-load veya aksi halde none değerine ayarlanır.
 • reportWhen: Bu özellik, görünürlük tetikleyicisinin tetikleyiciyi göndermeden önce belirli bir sinyal için beklemesini bildirir. Yalnızca documentExit değeri desteklenir. reportWhen ve repeat aynı visibilitySpec içinde birlikte kullanılamaz. reportWhen belirtildiğinde, görünürlük gereksinimleri o sırada veya daha önceden karşılanmamış olsa bile raporun sinyal verildiği anda gönderileceğini unutmayın. Tüm alakalı değişkenler (totalVisibleTime vb.), bu visibilitySpec öğesindeki görünürlük gereksinimlerine göre doldurulur.
 • continuousTimeMin ve continuousTimeMax: Bu özellikler, bir öğe (veya bir kısmı) belirtilen minimum ve maksimum zamanlar arasında sürekli bir süre için görüntü alanının içinde bulunduğunda bir isteğin etkinleşmesi gerektiğini belirtir. Süreler milisaniye cinsinden ifade edilir. continuousTimeMin belirtilmezse varsayılan olarak 0 değerine ayarlanır.
 • totalTimeMin ve totalTimeMax: Bu özellikler, bir öğe (veya bir kısmı) belirtilen minimum ve maksimum zamanlar arasında bir toplam süre için görüntü alanının içinde bulunduğunda bir isteğin etkinleşmesi gerektiğini belirtir. Süreler milisaniye cinsinden ifade edilir. totalTimeMin belirtilmezse varsayılan olarak 0 değerine ayarlanır.
 • visiblePercentageMin ve visiblePercentageMax: Bu özellikler, bir öğenin bir kısmı belirtilen minimum ve maksimum yüzdeler arasında görüntü alanının içinde görünür olduğunda bir isteğin etkinleşmesi gerektiğini belirtir. 0 ile 100 arasındaki yüzde değerleri geçerlidir. Üst sınırın (visiblePercentageMax) kapsayıcı olduğunu unutmayın. Her iki sınır 0'a veya 100'e ayarlanmadıkça alt sınır (visiblePercentageMin) dışlayıcıdır. Her iki sınır da 0'a ayarlanırsa öğe görünmediğinde tetikleyici etkinleşir. Her iki sınır da 100 değerine ayarlanırsa öğe tam olarak görünür olduğunda tetikleyici etkinleşir. Bu özellikler, zamanlamayla ilgili diğer özelliklerle birlikte tanımlandığında, yalnızca bu özelliklerin karşılandığı zaman sayılır. visiblePercentageMin için varsayılan değer 0 ve visiblePercentageMax için varsayılan değer 100'dür.
 • repeat: Bu özellik true değerine ayarlanırsa visibilitySpec koşullarının karşılandığı her seferinde tetikleyici etkinleşir. Aşağıdaki örnekte, öğe görünümde %51'e, sonra %49'a, ardından tekrar %51'i sayfaya kaydırılırsa tetikleyici iki kez etkinleşir. Ancak, repeat için false değeri belirlenmişse tetikleyici bir kez etkinleşir. repeat öğesinin varsayılan değeri false değeridir. reportWhen ve repeat, aynı visibilitySpec öğesi içinde birlikte kullanılamaz.
visibilitySpec: {
 visiblePercentageMin: 50,
 repeat: true,
 }

visiblePercentageThresholds, yalnızca visiblePercentageMin ve visiblePercentageMax değerleri farklı olan birden fazla visibilitySpec örneği oluştururken kestirme olarak kullanılabilir. Örneğin, aşağıdakiler eşdeğerdir:

// Two triggers with visibilitySpecs that only differ in visiblePercentageMin and visiblePercentageMax:
"triggers": {
 "pageView_30_to_40": {
  "on": "visible",
  "request": "pageview",
  "selector": "#ad1",
  "visibilitySpec": {
   "visiblePercentageMin": 30,
   "visiblePercentageMax": 40,
   "continuousTimeMin": 1000,
  }
 }

 "pageView_40_to_50": {
  "on": "visible",
  "request": "pageview",
  "selector": "#ad1",
  "visibilitySpec": {
   "visiblePercentageMin": 40,
   "visiblePercentageMax": 50,
   "continuousTimeMin": 1000,
  }
 }
}

// A single trigger equivalent to both of the above:
"triggers": {
 "pageView": {
  "on": "visible",
  "request": "pageview",
  "selector": "#ad1",
  "visibilitySpec": {
   "visiblePercentageThresholds": [[30, 40], [40, 50]],
   "continuousTimeMin": 1000,
  }
 }
}

Yukarıdaki koşullara ek olarak, visibilitySpec, burada belgelenen bazı değişkenleri de etkinleştirir.

"triggers": {
 "defaultPageview": {
  "on": "visible",
  "request": "pageview",
  "selector": "#ad1",
  "visibilitySpec": {
   "waitFor": "ini-load",
   "reportWhen": "documentExit",
   "visiblePercentageMin": 20,
   "totalTimeMin": 500,
   "continuousTimeMin": 200
  }
 }
}

Tetikleyicilerin bir parçası olarak sağlanan değişkenlere ek olarak, veri özelliği olarak ek değişkenler/değişken geçersiz kılmaları da belirtebilirsiniz. Bu veri özellikleri kullanılırsa seçici olarak belirtilen öğenin bir parçası olmaları gerekir.

Tıklama tetikleyicisi

Belirtilen bir öğe tıklandığında bir isteği etkinleştirmek için tıklama tetikleyicisini ("on": "click") kullanın. Hangi öğelerin bu isteğin etkinleşmesine neden olacağını denetlemek için seçiciyi kullanın. Tetikleyici, belirtilen seçicinin eşleştirdiği tüm öğeler için tetiklenir.

"vars": {
 "id1": "#socialButtonId",
 "id2": ".shareButtonClass"
},
"triggers": {
 "anchorClicks": {
  "on": "click",
  "selector": "a, ${id1}, ${id2}",
  "request": "event",
  "vars": {
   "eventId": 128
  }
 }
}

Tetikleyicilerin bir parçası olarak sağlanan değişkenlere ek olarak, veri özelliği olarak ek değişkenler/değişken geçersiz kılmaları da belirtebilirsiniz. Bu veri özellikleri kullanılırsa selector olarak belirtilen öğenin bir parçası olmaları gerekir

Kaydırma tetikleyicisi

Sayfa kaydırıldığında belirli koşullar altında bir isteği etkinleştirmek için kaydırma tetikleyicisini ("on": "scroll") kullanın. Bu tetikleyici, bir isteğin gönderilmesini tetikleyen sınırları belirten özel değişkenler sağlar. Bunun etkinleşeceği zamanı kontrol etmek için scrollSpec nesnesini kullanın:

 • scrollSpec Bu nesne, verticalBoundaries ve horizontalBoundaries öğelerini içerebilir. Bir kaydırma etkinliğinin etkinleşmesi için iki özellikten en az biri gereklidir. Özelliğin her ikisi için değerler, bir kaydırma etkinliğinin oluşturulduğu sınırları içeren sayı dizileri olmalıdır. Örneğin, aşağıdaki kod snippet'inde, sayfa dikey olarak %25, %50 ve %90 oranında kaydırıldığında kaydırma etkinliği etkinleşir. Buna ek olarak, sayfa kaydırma genişliğinin %90'ına yatay olarak kaydırıldığında etkinlik de tetiklenir. Sayfa performansını korumak için kaydırma sınırları 5'in en yakın katına yuvarlanır.
"triggers": {
 "scrollPings": {
  "on": "scroll",
  "scrollSpec": {
   "verticalBoundaries": [25, 50, 90],
   "horizontalBoundaries": [90]
  },
  "request": "event"
 }
}
Zamanlayıcı tetikleyicisi

Bir isteğinde düzenli aralıklarla etkinleşmesi için zamanlayıcı tetikleyicisini ("on": "timer") kullanın. Bunun etkinleşeceği zamanı denetlemek için timerSpec öğesini kullanın:

 • timerSpec timer tetikleyici türüyle ilgili spesifikasyon. Bir startSpec belirtilmezse zamanlayıcı hemen (varsayılan olarak, ayar kaldırılabilir) ve daha sonra, belirtilen bir aralıkta tetiklenir.
  • interval Zamanlayıcı aralığının saniye cinsinden uzunluğu.
  • maxTimerLength Saniye cinsinden zamanlayıcının etkinleşeceği maksimum süre. maxTimerLength değerine ulaşıldığında bir ek istek tetiklenir. Varsayılan değer 2 saattir. Bir stopSpec değeri varsa ancak maxTimerLength belirtilmediyse varsayılan değer sonsuzdur.
  • immediate Zamanlayıcının hemen tetiklenip tetiklenmeyeceği. Boole değeri, varsayılan olarak true değerini alır
"triggers": {
 "pageTimer": {
  "on": "timer",
  "timerSpec": {
   "interval": 10,
   "maxTimerLength": 600
  },
  "request": "pagetime"
 }
}

Kullanıcı etkinliklerinin kullandığı zamanları belirleyen bir zamanlayıcıyı yapılandırmak için:

 • startSpec Bir zamanlayıcının başlamasını tetiklemeyle ilgili spesifikasyon. Belirli etkinlikleri izlemek için on ve selector değerini kullanın. startSpec değeri içeren ancak stopSpec değeri içermeyen bir yapılandırma yalnızca maxTimerLength değerine ulaşıldıktan sonra durur.
 • stopSpec Zamanlayıcı durduğunda tetiklemeyle ilgili spesifikasyon. stopSpec değeri içeren ancak startSpec değeri içermeyen bir yapılandırma zamanlayıcıyı hemen başlatır ancak yalnızca belirtilen etkinlikte durdurur.
"triggers": {
 "videoPlayTimer": {
  "on": "timer",
  "timerSpec": {
   "interval": 5,
   "startSpec": {
    "on": "video-play",
    "selector": "amp-video"
   },
   "stopSpec": {
    "on": "video-pause",
    "selector": "amp-video"
   }
  },
  "request": "videoRequest"
 }
}

İç içe yerleştirilmiş zamanlayıcı tetikleyicileri oluşturma hakkında ayrıntılar için tetikleyiciler ile ilgili spesifikasyona bakın. Zamanlayıcıyı başlatmak veya durdurmak için bir zamanlayıcı tetikleyicisinin kullanılmasına izin verilmediğini unutmayın.

Gizli tetikleyici

Sayfa gizlendiğinde bir isteği etkinleştirmek için gizli tetikleyiciyi ("on": "hidden") kullanın.

"triggers": {
 "defaultPageview": {
  "on": "hidden",
  "request": "pagehide",
 }
}

Bir isteğin yalnızca görünürlük süresi koşulları karşılanırsa etkinleşmesi için bir visibilitySpec eklenebilir.

"triggers": {
 "defaultPageview": {
  "on": "hidden",
  "request": "pagehide",
  "visibilitySpec": {
   "selector": "#anim-id",
   "visiblePercentageMin": 20,
   "totalTimeMin": 3000,
  }
 }
}

Yukarıdaki yapılandırma şöyle çevrilir:

Sayfa gizlendiğinde, #anim-id öğesi toplamda 3 saniyeden uzun süreyle görünür (görüntü alanının %20'sinden fazla) kaldıysa bir istek tetiklenir.
Erişim tetikleyicileri

AMP Access sistemi, erişim akışında farklı durumlar için çok sayıda etkinlik yayınlar. Erişim tetikleyicileri ("on": "access-*") hakkında ayrıntılı bilgi için AMP Access ve Analytics konusuna bakın.

Video analizi tetikleyicileri

Video analizi, yayıncıların bir videonun yaşam döngüsü sırasında gerçekleşen farklı etkinlikleri izlemek için kullanabilecekleri çeşitli tetikleyiciler ("on": "video-*") sağlar. AMP Video Analizi konusunda daha fazla ayrıntı bulabilirsiniz.

Taşıma

transport yapılandırma nesnesi, bir isteğin nasıl gönderileceğini belirtir. Değer, hangi taşıma yöntemlerinin kabul edilebilir olduğunu belirten alanlara sahip bir nesnedir.

 • beacon İsteği iletmek için navigator.sendBeacon öğesinin kullanılabileceğini belirtir. Bu işlem, kimlik bilgilerini içeren bir POST isteği gönderir. useBody öğesi true değerine ayarlanmamışsa istek, boş bir gövdeyle gönderilir. useBody hakkında daha fazla bilgi için Ek URL Parametreleri için Gövdeyi Kullanma konusuna bakın.
 • xhrpost İsteği iletmek için XMLHttpRequest öğesinin kullanılabileceğini belirtir. Bu işlem, kimlik bilgilerini içeren bir POST isteği gönderir. useBody öğesi true değerine ayarlanmamışsa istek, boş bir gövdeyle gönderilir. useBody hakkında daha fazla bilgi için Ek URL Parametreleri için Gövdeyi Kullanma konusuna bakın.
 • image İsteğin bir Image etiketi oluşturularak gönderilebileceğini belirtir. Bu işlem bir GET isteği gönderir. Boş yanıtlar veya istek hatalarından dolayı konsol uyarılarını gizlemek için "image": {"suppressWarnings": true} değerini ayarlayın.

MRC tarafından onaylanan tedarikçi firmalar, iframe-transport-vendors.js dosyasına bir URL dizesi ekleyerek dördüncü bir taşıma mekanizması olan "iframe transport"tan yararlanabilir. Bu dize, src özelliği bu URL'ye ayarlanmış bir iframe'in oluşturulması gerektiğini ve isteklerin, window.postMessage() aracılığıyla bu iframe'e gönderileceğini belirtir. Bu durumda, isteklerin tam donanımlı URL'ler olması gerekmez. iframe yalnızca iframe-transport-vendors.js içinde belirtilebilir, amp-analytics etiketinin içinde satır içi olarak veya uzak yapılandırma aracılığıyla belirtilemez. Ayrıca, tedarikçi firma çerçevesi, amp-ad-exit tarafından kullanılacak bir yanıt gönderebilir. analytics-iframe-transport-remote-frame.html ve fake_amp_ad_with_iframe_transport.html dosyalarına bakın: İlk dosya, {'collected-data': 'abc'} öğesinin bir yanıt JSON nesnesini gönderir ve ikinci dosya, finalUrl öğesindeki 'abc' değerini 'bar_' olarak değiştirmek için bu nesneyi kullanır.

Yukarıdaki taşıma yöntemlerinin birden fazlası etkinse öncelik iframe > beacon xhrpost > image şeklinde belirlenir. Yalnızca bir taşıma yöntemi kullanılır ve bu, izin verilen ve kullanılabilecek en yüksek öncelikli yöntem olur. İstemcinin kullanıcı aracısı bir yöntemi desteklemiyorsa etkinleştirilmiş olan bir sonraki en yüksek öncelikli yöntem kullanılır. Varsayılan olarak, yukarıdaki dört yöntem de etkinleştirilir.

Aşağıdaki örnekte bir iframe URL'si belirtilmemiştir ve beacon ile xhrpost, false değerine ayarlandığından, image yöntemine göre daha yüksek önceliğe sahip olmalarına rağmen kullanılmaz. image varsayılan olarak true değerine ayarlanır ancak burada açıkça belirtilmiştir. İstemcinin kullanıcı aracısı image yöntemini destekliyorsa bu yöntem kullanılır; aksi takdirde, herhangi bir istek gönderilmez.

"transport": {
 "beacon": false,
 "xhrpost": false,
 "image": true
}

Daha fazla bilgi edinmek için iframe taşıma istemci API'sinin uygulandığı bu örneğe ve söz konusu iframe'i kullanan bu örnek sayfaya bakın. Örnek, amp-analytics etiketini içeren sahte bir reklam yükler. Sahte reklam içeriğinin, uyulması gereken bazı ek yapılandırma talimatları içerdiğini unutmayın.

Ek URL Parametreleri için Gövdeyi Kullanma

useBody yapılandırma seçeneği, extraUrlParams öğesinin URL kodlamalı sorgu parametreleri olarak URL'ye eklenmesi yerine POST istek gövdesine eklenip eklenmeyeceğini belirtir.

useBody yalnızca beacon ve xhrpost taşıma yöntemleri için kullanılabilir. useBody öğesi true (doğru) değerine ayarlanırsa ve bu taşıma yöntemlerinden biriyle birlikte kullanılırsa extraUrlParams, POST isteği gövdesinde gönderilir. Aksi takdirde, istek boş bir gövdeyle gönderilir ve extraUrlParams, URL parametreleri olarak eklenir.

useBody öğesini kullanarak, extraUrlParams öğesine iç içe yerleştirilmiş nesneler ekleyebilirsiniz. Ancak, istek useBody öğesini desteklemeyen diğer taşıma seçeneklerini (ör. image) kullanırsa iç içe yerleştirilmiş bu nesneler, [object Object] olarak URL'ye dizeselleştirilir.

"transport": {
 "beacon": true,
 "xhrpost": true,
 "useBody": true,
 "image": false
}
Yönlendirme Politikası

Yönlendirme politikası, transport yapılandırmasında referrerPolicy alanı olarak belirtilebilir. Şu anda yalnızca no-referrer değeri desteklenmektedir. Yönlendirme politikası yalnızca image taşıması için kullanılabilir. referrerPolicy: no-referrer belirtilirse beacon ve xhrpost taşımaları geçersiz kılınarak false değerine ayarlanır.

"transport": {
 "beacon": false,
 "xhrpost": false,
 "image": true,
 "referrerPolicy": "no-referrer"
}

Bağlayıcılar

linkers özelliği, alanlar arası kimlik senkronizasyonunu etkinleştirmek için kullanılır. amp-analytics, sayfada belirtilen giden bağlantılara URL parametresi olarak eklenecek bir “bağlayıcı dizesi” oluşturmak için bir yapılandırma nesnesi kullanır. Bir kullanıcı bu bağlantılardan birini tıkladığında, hedef sayfa, kimlik senkronizasyonu gerçekleştirmek için URL parametresindeki bağlayıcı dizesini okur. Bu genellikle bir AMP proxy alanı ve yayıncı alanındaki kullanıcı oturumlarını birleştirmek için kullanılır.

Bağlayıcı yapılandırmanızı ayarlamayla ilgili ayrıntılar Bağlayıcı Kimliği Yönlendirme konusunda ana hatlarıyla açıklanmıştır

Bu parametreyi kullanmanız gerekirse bu parametrenin nasıl oluşturulduğuna ilişkin bilgiler Bağlayıcı Kimliği Alma bölümünde gösterilmektedir.

Çerezler

cookies özelliği, doküman URL'sinden QUERY_PARAM ve LINKER_PARAM bilgilerini ayıklayarak çerezleri orijinal alana yazmayı destekler. AMP proxy'si uygulanan alandan bir yayıncı alanındaki AMP sayfalarına kimlik senkronizasyonu gerçekleştirmek için linkers özellikleriyle birlikte kullanılabilir.

cookies yapılandırmasını ayarlamayla ilgili ayrıntıları AMP Sayfalarında Bağlayıcı Parametreleri Alma bölümünde bulabilirsiniz.

Doğrulama

AMP doğrulayıcı spesifikasyonundaki amp-analytics kurallarına bakın.

<amp-analytics> için geçerli özellikler

Bunlar, amp-analytics bileşeninin geçerli özellikleridir:

type

Tedarikçi firmanın türünü belirtir. Ayrıntılar için Analytics tedarikçi firmaları listesine bakın.

Örnek:

<amp-analytics type="googleanalytics" config="https://example.com/analytics.account.config.json"></amp-analytics>

config

Bu, belirtilen uzak bir URL'den bir yapılandırmayı yüklemek için kullanılabilen isteğe bağlı bir özelliktir. Belirtilen URL, HTTPS şemasını kullanmalıdır. Ayrıca, aşağıdaki data-include-credentials özelliğine bakın. URL, AMP URL değişkenlerini içerebilir. Yanıt, AMP CORS güvenlik yönergelerine uygun olmalıdır.

Örnek:

<amp-analytics config="https://example.com/analytics.config.json"></amp-analytics>

data-credentials

include değerine ayarlanırsa config özelliğiyle belirtilen istekte çerez okuma ve yazma özelliği etkinleştirir. Bu, isteğe bağlı bir özelliktir.

data-consent-notification-id

Değer sağlanırsa sayfa, belirtilen HTML öğesi kimliğine sahip bir amp-user-notification kullanıcı tarafından onaylanıncaya (kabul edilinceye) kadar analiz isteklerini işlemez. Bu, isteğe bağlı bir özelliktir.

AMP bileşenleri için analiz

AMP bileşeni geliştiricileri, AMP Analytics'i kullanarak veri koleksiyonunu uygulayabilir. Daha fazla bilgi için lütfen AMP bileşenleri için analizleri uygulama konusuna bakın

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Bu belgeyi defalarca okudunuz ama tüm sorularınıza tatmin edici bir yanıt bulamadınız mı? Belki başka kişiler de bu şekilde hissetmiştir: Stack Overflow'dan onlara ulaşın.

Stack Overflow'a git
Bir hata veya eksik bir özellik mi buldunuz?

AMP projesi, katılımınızı ve katkılarınızı güçlü bir şekilde teşvik ediyor! Açık kaynak topluluğumuzun devamlı bir katılımcısı olacağınızı umuyoruz ancak özel olarak ilgilendiğiniz konularla ilgili tek seferlik katkıları da memnuniyetle karşılıyoruz.

GitHub'a git