!
AMP

Nhóm làm việc

Khuyến khích các tiếng nói khác nhau trong AMP

AMP Working Group

Một Nhóm làm việc AMP là một phân khúc cộng đồng với kiến thức/sự quan tâm về một lĩnh vực cụ thể của AMP. Các Nhóm làm việc được tạo bởi Ban Chỉ đạo Kỹ thuật của AMP.

Hầu hết các Nhóm làm việc đều cập nhật trạng thái hai tuần một lần và đăng tải thông tin cập nhật cấp cao hàng quý theo kiểu xoay vòng tại buổi Xem lại Thiết kế.

Các Nhóm làm việc của AMP là:

Nhóm làm việc

Bộ nhớ đệm

Responsible for AMPHTML's validator and features related to AMPHTML caches.

Người hướng dẫn của Caching là: @gregable

Vấn đề hiện tại

Thành viên

Kênh liên hệ

Slack

Caching Working Group members will use #wg-caching channel on AMP's Slack (signup) for real-time discussion. The channel is open to anyone, regardless of membership in UI working group. However, support is better suited to the #caching-discuss, #signed-exchanges, and #validator-discuss channels.

GitHub

Caching Working Group will post Status Updates every two weeks as an issue labeled with Type: Status Update in this repository.

Caching Working Group will post Announcements and Notices regarding events as an issue labeled with Type: Event in this repository.