!
AMP

Nhóm làm việc

Khuyến khích các tiếng nói khác nhau trong AMP

AMP Working Group

Một Nhóm làm việc AMP là một phân khúc cộng đồng với kiến thức/sự quan tâm về một lĩnh vực cụ thể của AMP. Các Nhóm làm việc được tạo bởi Ban Chỉ đạo Kỹ thuật của AMP.

Hầu hết các Nhóm làm việc đều cập nhật trạng thái hai tuần một lần và đăng tải thông tin cập nhật cấp cao hàng quý theo kiểu xoay vòng tại buổi Xem lại Thiết kế.

Các Nhóm làm việc của AMP là:

Nhóm làm việc

Quy tắc Ứng xử

Responsible for enforcing AMP's Code of Conduct. (The Technical Steering Committee delegates its responsibility for enforcement of the Code of Conduct to this Working Group.)

Người hướng dẫn của Code of Conduct là: @nainar

Vấn đề hiện tại

Thành viên

Kênh liên hệ

Email

Emailing the following alias: code-of-conduct@amp.dev.

GitHub

@ampproject/wg-codeofconduct can be used to mention the Code of Conduct Working Group in issues and PRs.