!
AMP

Nhóm làm việc

Khuyến khích các tiếng nói khác nhau trong AMP

AMP Working Group

Một Nhóm làm việc AMP là một phân khúc cộng đồng với kiến thức/sự quan tâm về một lĩnh vực cụ thể của AMP. Các Nhóm làm việc được tạo bởi Ban Chỉ đạo Kỹ thuật của AMP.

Hầu hết các Nhóm làm việc đều cập nhật trạng thái hai tuần một lần và đăng tải thông tin cập nhật cấp cao hàng quý theo kiểu xoay vòng tại buổi Xem lại Thiết kế.

Các Nhóm làm việc của AMP là:

Nhóm làm việc

Hiệu quả

Responsible for monitoring and improving AMP's load and runtime performance for compliant documents in all formats (Web Stories, AMP Pages, AMP Email, etc). Additionally, this group is responsible for AMP's core runtime, including layout/rendering and data binding.

Người hướng dẫn của Performance là: @erwinmombay

Vấn đề hiện tại

Thành viên

Kênh liên hệ

Slack

The Performance Working Group members will use #wg-performance channel on AMP's Slack (signup) for real-time discussion. The channel is open to anyone, regardless of membership in Performance working group.

Google Hangouts

Weekly Status Meetings, Fridays @ 10AM PDT. To join in please dial into the following Hangouts Meet room.

GitHub

Performance Working Group will post Status Updates every two weeks as an issue labeled with Type: Status Update in this repository.

Performance Working Group will post Announcements and Notices regarding events as an issue labeled with Type: Event in this repository.

Performance Working Group will post Quarterly Roadmap as an issue labeled with Type: Roadmap in this repository.