AMP

Important: this documentation is not applicable to your currently selected format ads!

amp-access-scroll

Description

Integrates with Scroll membership.

 

Required Scripts

<script async custom-element="amp-access-scroll" src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-access-scroll-0.1.js"></script>
<script async custom-element="amp-access-scroll" src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-access-scroll-0.1.js"></script>

Usage

Lets sites in the Scroll network identify Scroll members in order to serve them an ad-free, directly-monetized experience.

Configuration

In <head>, add

<script id="amp-access" type="application/json">
{
  "vendor": "scroll",
  "namespace": "scroll"
}
</script>

Be sure not to add a trailing comma to the namespace line, which makes it invalid JSON!

If you are already using amp-access for a paywall, follow the steps in the amp-access documentation for using namespaces and an array of providers.

Make each ad conditional

Add an amp-access attribute to each ad container.

<div class="amp-ad-container" amp-access="NOT scroll.scroll">
  <amp-ad... >
</div>

Learn more at https://developer.scroll.com/amp.

Validation

See amp-access-scroll rules in the AMP validator specification.

Bạn cần được trợ giúp thêm?

Bạn đã đọc tài liệu này hàng chục lần, nhưng nó không thật sự trả lời mọi thắc mắc của bạn? Có lẽ những người khác cũng cảm thấy như vậy: hãy liên hệ với họ trên Stack Overflow.

Truy cập Stack Overflow
Bạn tìm thấy một lỗi hoặc cần bổ sung một tính năng?

Dự án AMP đặc biệt khuyến khích sự tham gia và đóng góp của bạn! Chúng tôi hi vọng bạn sẽ trở thành một người tham gia tích cực trong cộng đồng mã nguồn mở của chúng tôi, nhưng chúng tôi cũng chào mừng các đóng góp đơn lẻ về vấn đề mà bạn đặc biệt quan tâm.

Truy cập GitHub