AMP

Important: this documentation is not applicable to your currently selected format ads!

amp-call-tracking

Description

Dynamically replaces a phone number in a hyperlink to enable call tracking.

 

Required Scripts

<script async custom-element="amp-call-tracking" src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-call-tracking-0.1.js"></script>

Usage

Dynamically replaces a phone number in a hyperlink to enable call tracking. Executes a CORS request to substitute the number.

The <amp-call-tracking> tag must wrap a normal anchor tag that hyperlinks a phone number. This phone number will be replaced with the values provided by a CORS endpoint.

<amp-call-tracking config="https://example.com/calltracking.json">
  <a href="tel:123456789">+1 (23) 456-789</a>
</amp-call-tracking>

Each unique CORS endpoint is called only once per page.

Attributes

config (required)

Defines a CORS URL. The URL's protocol must be HTTPS. The response must consist of a valid JSON object with the following fields:

  • phoneNumber (required): Specifies the phone number to call when the user clicks the link.

  • formattedPhoneNumber (optional): Specifies the phone number to display. If not specified, the value in phoneNumber is used.

Your XHR endpoint must implement the requirements specified in the CORS Requests in AMP.

Validation

See amp-call-tracking rules in the AMP validator specification.

Bạn cần được trợ giúp thêm?

Bạn đã đọc tài liệu này hàng chục lần, nhưng nó không thật sự trả lời mọi thắc mắc của bạn? Có lẽ những người khác cũng cảm thấy như vậy: hãy liên hệ với họ trên Stack Overflow.

Truy cập Stack Overflow
Bạn tìm thấy một lỗi hoặc cần bổ sung một tính năng?

Dự án AMP đặc biệt khuyến khích sự tham gia và đóng góp của bạn! Chúng tôi hi vọng bạn sẽ trở thành một người tham gia tích cực trong cộng đồng mã nguồn mở của chúng tôi, nhưng chúng tôi cũng chào mừng các đóng góp đơn lẻ về vấn đề mà bạn đặc biệt quan tâm.

Truy cập GitHub