AMP

Important: this documentation is not applicable to your currently selected format ads!

amp-google-document-embed

Description

Displays a document file supported by Google Drive.

 

Required Scripts

<script async custom-element="amp-google-document-embed" src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-google-document-embed-0.1.js"></script>

Usage

The amp-google-document-embed component displays document files like Word documents, Excel spreadsheets, and PDFs.

Example:

<amp-google-document-embed
  src="https://www.example.com/document.pdf"
  width="800"
  height="600"
  layout="responsive"
>
</amp-google-document-embed>

Attributes

src

The URL of the document.

common attributes

This element includes common attributes extended to AMP components.

Validation

See amp-google-document-embed rules in the AMP validator specification.

Bạn cần được trợ giúp thêm?

Bạn đã đọc tài liệu này hàng chục lần, nhưng nó không thật sự trả lời mọi thắc mắc của bạn? Có lẽ những người khác cũng cảm thấy như vậy: hãy liên hệ với họ trên Stack Overflow.

Truy cập Stack Overflow
Bạn tìm thấy một lỗi hoặc cần bổ sung một tính năng?

Dự án AMP đặc biệt khuyến khích sự tham gia và đóng góp của bạn! Chúng tôi hi vọng bạn sẽ trở thành một người tham gia tích cực trong cộng đồng mã nguồn mở của chúng tôi, nhưng chúng tôi cũng chào mừng các đóng góp đơn lẻ về vấn đề mà bạn đặc biệt quan tâm.

Truy cập GitHub