AMP

Important: this documentation is not applicable to your currently selected format ads!

amp-riddle-quiz

Description

Displays Riddle content (e.g., quiz, list, poll, etc.).

 

Required Scripts

<script async custom-element="amp-riddle-quiz" src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-riddle-quiz-0.1.js"></script>

Supported Layouts

Displays any Riddle item content (e.g., quiz, list, poll, etc.)

This component embeds Riddle content (e.g., quiz, list, poll, etc.).

Example

<amp-riddle-quiz
  layout="responsive"
  width="600"
  height="400"
  data-riddle-id="25799"
>
</amp-riddle-quiz>

Attributes

data-riddle-id (required) Specifies the unique ID for the Riddle item.
common attributes This element includes common attributes extended to AMP component.

Validation

See amp-riddle-quiz rules in the AMP validator specification.

Bạn cần được trợ giúp thêm?

Bạn đã đọc tài liệu này hàng chục lần, nhưng nó không thật sự trả lời mọi thắc mắc của bạn? Có lẽ những người khác cũng cảm thấy như vậy: hãy liên hệ với họ trên Stack Overflow.

Truy cập Stack Overflow
Bạn tìm thấy một lỗi hoặc cần bổ sung một tính năng?

Dự án AMP đặc biệt khuyến khích sự tham gia và đóng góp của bạn! Chúng tôi hi vọng bạn sẽ trở thành một người tham gia tích cực trong cộng đồng mã nguồn mở của chúng tôi, nhưng chúng tôi cũng chào mừng các đóng góp đơn lẻ về vấn đề mà bạn đặc biệt quan tâm.

Truy cập GitHub