AMP

Important: this documentation is not applicable to your currently selected format ads!

amp-springboard-player

Description

Displays a Springboard Platform video player.

 

Required Scripts

<script async custom-element="amp-springboard-player" src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-springboard-player-0.1.js"></script>

Supported Layouts

Example

The width and height attributes determine the aspect ratio of the player embedded in responsive layouts.

<amp-springboard-player
  data-site-id="261"
  data-mode="video"
  data-content-id="1578473"
  data-player-id="test401"
  data-domain="test.com"
  data-items="10"
  layout="responsive"
  width="480"
  height="270"
>
</amp-springboard-player>

Attributes

data-site-id (required) The SpringBoard site ID. Specific to every partner.
data-mode (required) The SpringBoard player mode: video or playlist.
data-content-id (required) The SpringBoard player content ID (video or playlist ID).
data-player-id (required) The Springboard player ID.
data-domain (required) The Springboard partner domain.
data-items (required) The number of videos in the playlist.
common attributes This element includes common attributes extended to AMP components.

Validation

See amp-springboard-player rules in the AMP validator specification.

Bạn cần được trợ giúp thêm?

Bạn đã đọc tài liệu này hàng chục lần, nhưng nó không thật sự trả lời mọi thắc mắc của bạn? Có lẽ những người khác cũng cảm thấy như vậy: hãy liên hệ với họ trên Stack Overflow.

Truy cập Stack Overflow
Bạn tìm thấy một lỗi hoặc cần bổ sung một tính năng?

Dự án AMP đặc biệt khuyến khích sự tham gia và đóng góp của bạn! Chúng tôi hi vọng bạn sẽ trở thành một người tham gia tích cực trong cộng đồng mã nguồn mở của chúng tôi, nhưng chúng tôi cũng chào mừng các đóng góp đơn lẻ về vấn đề mà bạn đặc biệt quan tâm.

Truy cập GitHub