AMP

Important: this documentation is not applicable to your currently selected format ads!

amp-viqeo-player

Description

Displays a Viqeo video player.

 

Required Scripts

<script async custom-element="amp-viqeo-player" src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-viqeo-player-0.1.js"></script>

Example

The width and height attributes determine the aspect ratio of the Viqeo embedded in responsive layouts.

<amp-viqeo-player
  data-profileid="184"
  data-videoid="b51b70cdbb06248f4438"
  width="640"
  height="360"
  layout="responsive"
>
</amp-viqeo-player>

Attributes

autoplay

If this attribute is present, and the browser supports autoplay:

  • the video is automatically muted before autoplay starts
  • when the video is scrolled out of view, the video is paused
  • when the video is scrolled into view, the video resumes playback
  • when the user taps the video, the video is unmuted
  • if the user has interacted with the video (e.g., mutes/unmutes, pauses/resumes, etc.), and the video is scrolled in or out of view, the state of the video remains as how the user left it. For example, if the user pauses the video, then scrolls the video out of view and returns to the video, the video is still paused.
data-profileid

Viqeo is a registration only video platform for Publishers to add videos as illustrations. All videos are played automaticaly without sound and only when fully visible (minimum visible area possible is 50%). Detailed description of Viqeo is in presentation: https://docs.google.com/presentation/d/1P6DJTPJtfeMmPozv1pPz7Wner7NCcJ_DmlPOcVclgLE/present?slide=id.p

To get data-profileid you need to login to Viqeo account (https://viqeo.tv) and press 'Get code' near the video you want to paste to website. You will get a code with data-profileid, data-videoid & width and height.

data-videoid The identifier of the video. All videos have unique id, and can be found in Viqeo account after authorisation. Viqeo do not let embed videos by 3rd party websites so only one way to get a data-videoid and other attributes to sign in to Viqeo account.
width and height The width and height attributes are special for the Viqeo embed. Viqeo supports any proportions of videos. Basically Viqeo generates an unique code for each video depending on video size and proportions, but Viqeo user may change proportions in interface. Anyway after pressing 'Get code' button an unique code will be generated.
title Define a title attribute for the component. The default is Viqeo video.
Bạn cần được trợ giúp thêm?

Bạn đã đọc tài liệu này hàng chục lần, nhưng nó không thật sự trả lời mọi thắc mắc của bạn? Có lẽ những người khác cũng cảm thấy như vậy: hãy liên hệ với họ trên Stack Overflow.

Truy cập Stack Overflow
Bạn tìm thấy một lỗi hoặc cần bổ sung một tính năng?

Dự án AMP đặc biệt khuyến khích sự tham gia và đóng góp của bạn! Chúng tôi hi vọng bạn sẽ trở thành một người tham gia tích cực trong cộng đồng mã nguồn mở của chúng tôi, nhưng chúng tôi cũng chào mừng các đóng góp đơn lẻ về vấn đề mà bạn đặc biệt quan tâm.

Truy cập GitHub