AMP

amp-apester-media

Description

Displays an Apester smart unit.

 

Required Scripts

<script async custom-element="amp-apester-media" src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-apester-media-0.1.js"></script>

Usage

Displays an Apester smart unit.

Attributes

data-apester-media-id

This attribute is required for single mode, and it represents the ID of the media (string value).

<amp-apester-media height="390" data-apester-media-id="#"></amp-apester-media>

data-apester-channel-token

This attribute is required for playlist mode, and it represents the token of the channel (string value).

<amp-apester-media
  height="390"
  data-apester-channel-token="#"
></amp-apester-media>

Accessibility

amp-apester-media automatically adds the aria-label attribute. This ARIA attribute is applied to the Apester Media loading image.

Validation

See amp-apester-media rules in the AMP validator specification.

Bạn cần được trợ giúp thêm?

Bạn đã đọc tài liệu này hàng chục lần, nhưng nó không thật sự trả lời mọi thắc mắc của bạn? Có lẽ những người khác cũng cảm thấy như vậy: hãy liên hệ với họ trên Stack Overflow.

Truy cập Stack Overflow
Bạn tìm thấy một lỗi hoặc cần bổ sung một tính năng?

Dự án AMP đặc biệt khuyến khích sự tham gia và đóng góp của bạn! Chúng tôi hi vọng bạn sẽ trở thành một người tham gia tích cực trong cộng đồng mã nguồn mở của chúng tôi, nhưng chúng tôi cũng chào mừng các đóng góp đơn lẻ về vấn đề mà bạn đặc biệt quan tâm.

Truy cập GitHub