AMP

amp-byside-content

Description

Displays dynamic content from the BySide service.

 

Required Scripts

<script async custom-element="amp-byside-content" src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-byside-content-0.1.js"></script>

Usage

Displays dynamic content from the BySide service.

The amp-byside-content component is available for BySide customers and displays dynamic content that can be retrieved from the BySide customization mechanisms.

Example:

The width and height attributes determine the aspect ratio of the embedded BySide content in responsive layouts.

<amp-byside-content
  data-webcare-id="D6604AE5D0"
  data-label="amp-responsive"
  data-webcare-zone="we2"
  data-lang="en"
  width="1024"
  height="500"
  layout="responsive"
>
</amp-byside-content>

Privacy and cookies policy

BySide is committed to respect and protect your privacy and developing technology that gives you the most powerful and safe online experience. BySide privacy statement and cookies policy can be found on the following url's:

Attributes

data-webcare-id

The BySide customer account ID.

data-label

The content label as seen in your BySide account.

data-webcare-zone

The webcare zone property, as specified in the BySide customer account geographic zone. Defaults to main zone ("we1").

data-lang

The language to show the contents in, as specified in the BySide customer account localization. Defaults to Portuguese ("pt").

data-channel

The channel identifier to use for content validation. Defaults to an empty string.

data-fid

The visitor force id. Use this when a unique visitor identifier is available, usually for authenticated users. Defaults to an empty string.

Common attributes

This element includes common attributes extended to AMP components.

Validation

See amp-byside-content rules in the AMP validator specification.

Bạn cần được trợ giúp thêm?

Bạn đã đọc tài liệu này hàng chục lần, nhưng nó không thật sự trả lời mọi thắc mắc của bạn? Có lẽ những người khác cũng cảm thấy như vậy: hãy liên hệ với họ trên Stack Overflow.

Truy cập Stack Overflow
Bạn tìm thấy một lỗi hoặc cần bổ sung một tính năng?

Dự án AMP đặc biệt khuyến khích sự tham gia và đóng góp của bạn! Chúng tôi hi vọng bạn sẽ trở thành một người tham gia tích cực trong cộng đồng mã nguồn mở của chúng tôi, nhưng chúng tôi cũng chào mừng các đóng góp đơn lẻ về vấn đề mà bạn đặc biệt quan tâm.

Truy cập GitHub