AMP

amp-dynamic-css-classes

Description

Adds several dynamic CSS class names onto the <body> element.

 

Required Scripts

<script async custom-element="amp-dynamic-css-classes" src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-dynamic-css-classes-0.1.js"></script>

Behavior

The AMP Dynamic CSS Classes extension adds the following CSS classes onto the <body> element:

amp-referrer-*

One or more referrer classes will be set, one for each level of subdomain specificity. For example, www.google.com will add three classes: amp-referrer-www-google-com, amp-referrer-google-com, and amp-referrer-com.

We currently have a few special cases:

  • When the user came through a Twitter t.co short link, we instead use twitter.com as the referrer.
  • When the string "Pinterest" is present in the User Agent string and there is no referrer, we use www.pinterest.com as the referrer.

amp-viewer

The amp-viewer class will be set if the current document is being displayed inside a Viewer.

Bạn cần được trợ giúp thêm?

Bạn đã đọc tài liệu này hàng chục lần, nhưng nó không thật sự trả lời mọi thắc mắc của bạn? Có lẽ những người khác cũng cảm thấy như vậy: hãy liên hệ với họ trên Stack Overflow.

Truy cập Stack Overflow
Bạn tìm thấy một lỗi hoặc cần bổ sung một tính năng?

Dự án AMP đặc biệt khuyến khích sự tham gia và đóng góp của bạn! Chúng tôi hi vọng bạn sẽ trở thành một người tham gia tích cực trong cộng đồng mã nguồn mở của chúng tôi, nhưng chúng tôi cũng chào mừng các đóng góp đơn lẻ về vấn đề mà bạn đặc biệt quan tâm.

Truy cập GitHub