AMP

amp-gist

Description

Creates an iframe and displays a GitHub Gist.

 

Required Scripts

<script async custom-element="amp-gist" src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-gist-0.1.js"></script>

Supported Layouts

Ví dụ

Usage

Creates an iframe and displays a GitHub Gist.

The following example shows how to embed multiple files:

<amp-gist
  data-gistid="b9bb35bc68df68259af94430f012425f"
  layout="fixed-height"
  height="225"
>
</amp-gist>

The following example shows how to embed a single file:

<amp-gist
  data-gistid="a19e811dcd7df10c4da0931641538497"
  data-file="hi.c"
  layout="fixed-height"
  height="185"
>
</amp-gist>

Attributes

data-gistid

The ID of the gist to embed.

layout

Currently only supports fixed-height.

height

The initial height of the gist or gist file in pixels.

You should obtain the height of the gist by inspecting it with your browser (e.g., Chrome Developer Tools). Once the Gist loads the contained iframe will resize to fit so that its contents will fit.

data-file (optional)

If specified, display only one file in a gist.

title (optional)

Define a title attribute for the component to propagate to the underlying <iframe> element. The default value is "Github gist".

Validation

See amp-gist rules in the AMP validator specification.

Bạn cần được trợ giúp thêm?

Bạn đã đọc tài liệu này hàng chục lần, nhưng nó không thật sự trả lời mọi thắc mắc của bạn? Có lẽ những người khác cũng cảm thấy như vậy: hãy liên hệ với họ trên Stack Overflow.

Truy cập Stack Overflow
Bạn tìm thấy một lỗi hoặc cần bổ sung một tính năng?

Dự án AMP đặc biệt khuyến khích sự tham gia và đóng góp của bạn! Chúng tôi hi vọng bạn sẽ trở thành một người tham gia tích cực trong cộng đồng mã nguồn mở của chúng tôi, nhưng chúng tôi cũng chào mừng các đóng góp đơn lẻ về vấn đề mà bạn đặc biệt quan tâm.

Truy cập GitHub