AMP

amp-kaltura-player

Description

Displays the Kaltura Player as used in Kaltura's Video Platform.

 

Required Scripts

<script async custom-element="amp-kaltura-player" src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-kaltura-player-0.1.js"></script>

Example

The width and height attributes determine the aspect ratio of the player embedded in responsive layouts.

Example:

<amp-kaltura-player
  data-service-url="cdnapisec.kaltura.com"
  data-uiconf="33502051"
  data-partner="1281471"
  data-entryid="1_3ts1ms9c"
  data-param-streamerType="auto"
  layout="responsive"
  width="480"
  height="270"
>
</amp-kaltura-player>

Attributes

data-serviceUrl The Kaltura service url. This attribute is optional.
data-partner The Kaltura partner id. This attribute is mandatory.
data-uiconf The Kaltura player id - uiconf id.
data-entryid The Kaltura entry id.
data-param-*

All data-param-* attributes will be added as query parameter to the player iframe src. This may be used to pass custom values through to player plugins, such as ad parameters or video ids for Perform players.

Keys and values will be URI encoded. Keys will be camel cased.

  • `data-param-streamerType="auto"` becomes `&flashvars[streamerType]=auto`
common attributes This element includes common attributes extended to AMP components.

Validation

See amp-kaltura-player rules in the AMP validator specification.

Bạn cần được trợ giúp thêm?

Bạn đã đọc tài liệu này hàng chục lần, nhưng nó không thật sự trả lời mọi thắc mắc của bạn? Có lẽ những người khác cũng cảm thấy như vậy: hãy liên hệ với họ trên Stack Overflow.

Truy cập Stack Overflow
Bạn tìm thấy một lỗi hoặc cần bổ sung một tính năng?

Dự án AMP đặc biệt khuyến khích sự tham gia và đóng góp của bạn! Chúng tôi hi vọng bạn sẽ trở thành một người tham gia tích cực trong cộng đồng mã nguồn mở của chúng tôi, nhưng chúng tôi cũng chào mừng các đóng góp đơn lẻ về vấn đề mà bạn đặc biệt quan tâm.

Truy cập GitHub