AMP

amp-mathml

Description

Displays a MathML formula.

 

Required Scripts

<script async custom-element="amp-mathml" src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-mathml-0.1.js"></script>

Supported Layouts

Usage

Renders a MathML formula in an iframe.

The example below displays the quadratic formula:

<amp-mathml
  layout="container"
  data-formula="\[x = {-b \pm \sqrt{b^2-4ac} \over 2a}.\]"
>
</amp-mathml>

The example below displays Cauchy's integral formula:

<amp-mathml
  layout="container"
  data-formula="\[f(a) = \frac{1}{2\pi i} \oint\frac{f(z)}{z-a}dz\]"
>
</amp-mathml>

The example below displays a double angle formula for cosines:

<amp-mathml
  layout="container"
  data-formula="$$ \cos(θ+φ)=\cos(θ)\cos(φ)−\sin(θ)\sin(φ) $$"
>
</amp-mathml>

Inline formula

This is an example of a formula of <amp-mathml layout="container" inline data-formula="`x`"></amp-mathml>, <amp-mathml layout="container" inline data-formula="\(x = {-b \pm \sqrt{b^2-4ac} \over 2a}\)"></amp-mathml> placed inline in the middle of a block of text. <amp-mathml layout="container" inline data-formula="\( \cos(θ+φ) \)"></amp-mathml> This shows how the formula will fit inside a block of text and can be styled with CSS.

Attributes

data-formula (required)

Specifies the formula to render.

inline (optional)

If specified, the component renders inline (inline-block in CSS).

title (optional)

Define a title attribute for the component to propagate to the underlying <iframe> element. The default value is "MathML formula".

Validation

See amp-mathml rules in the AMP validator specification.

Bạn cần được trợ giúp thêm?

Bạn đã đọc tài liệu này hàng chục lần, nhưng nó không thật sự trả lời mọi thắc mắc của bạn? Có lẽ những người khác cũng cảm thấy như vậy: hãy liên hệ với họ trên Stack Overflow.

Truy cập Stack Overflow
Bạn tìm thấy một lỗi hoặc cần bổ sung một tính năng?

Dự án AMP đặc biệt khuyến khích sự tham gia và đóng góp của bạn! Chúng tôi hi vọng bạn sẽ trở thành một người tham gia tích cực trong cộng đồng mã nguồn mở của chúng tôi, nhưng chúng tôi cũng chào mừng các đóng góp đơn lẻ về vấn đề mà bạn đặc biệt quan tâm.

Truy cập GitHub