AMP

amp-megaphone

Description

Displays a Megaphone.fm podcast episode or playlist.

 

Required Scripts

<script async custom-element="amp-megaphone" src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-megaphone-0.1.js"></script>

Supported Layouts

Examples

With the fixed height layout, the element will expand to fill the width of the page while keeping the height constant:

Light Mode:

<amp-megaphone
  height="166"
  layout="fixed-height"
  data-episode="OSC7749686951"
  data-light
></amp-megaphone>

Dark Mode:

<amp-megaphone
  height="166"
  layout="fixed-height"
  data-episode="OSC7749686951"
  data-light
></amp-megaphone>

Attributes

data-episode This attribute is required if data-playlist is not defined.
The value for this attribute is the Megaphone.fm ID of a track, an integer.
data-playlist This attribute is required if data-episode is not defined. The value for this attribute is the Megaphone.fm ID of a playlist.
data-start (optional) (for episodes only) The time at which to start the episode in seconds.
data-episodes (optional) (for playlists only) Limits the number of episodes to display.
data-tile (optional) (for episodes only) If present, displays the player in a "tile" mode where the internal components are layed out vertically.
data-light (optional) If present, this will switch the player theme to the "light" scheme as opposed to the default dark version.
data-sharing (optional) If present, this will enable the social sharing button on the embedded player. The default value is to disable the button.
width and height The layout for amp-megaphone is set to fixed-height and it fills all of the available horizontal space. This is ideal for the "classic" mode, but for "tile" mode, it's recommended that the height is 455px, and the width is 275px, as per the Megaphone embed code.

Validation

See amp-megaphone rules in the AMP validator specification.

Bạn cần được trợ giúp thêm?

Bạn đã đọc tài liệu này hàng chục lần, nhưng nó không thật sự trả lời mọi thắc mắc của bạn? Có lẽ những người khác cũng cảm thấy như vậy: hãy liên hệ với họ trên Stack Overflow.

Truy cập Stack Overflow
Bạn tìm thấy một lỗi hoặc cần bổ sung một tính năng?

Dự án AMP đặc biệt khuyến khích sự tham gia và đóng góp của bạn! Chúng tôi hi vọng bạn sẽ trở thành một người tham gia tích cực trong cộng đồng mã nguồn mở của chúng tôi, nhưng chúng tôi cũng chào mừng các đóng góp đơn lẻ về vấn đề mà bạn đặc biệt quan tâm.

Truy cập GitHub