AMP

amp-pinterest

Description

Displays a Pinterest widget, Save button, or Follow button.

 

Required Scripts

<script async custom-element="amp-pinterest" src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-pinterest-0.1.js"></script>

Ví dụ

Examples

Use the amp-pinterest component to display a Save button, Pin widget, or Follow button.

Example: Save button

<amp-pinterest
 height="20"
 width="40"
 data-do="buttonPin"
 data-url="http://www.flickr.com/photos/kentbrew/6851755809/"
 data-media="http://farm8.staticflickr.com/7027/6851755809_df5b2051c9_z.jpg"
 data-description="Next stop: Pinterest"
>
</amp-pinterest>

Example: Pin widget

<amp-pinterest
 width="245"
 height="330"
 data-do="embedPin"
 data-url="https://www.pinterest.com/pin/99360735500167749/"
>
</amp-pinterest>

Example: Follow button

<amp-pinterest
 height="20"
 width="94"
 data-do="buttonFollow"
 data-href="https://www.pinterest.com/kentbrew/"
 data-label="Kent Brewster"
>
</amp-pinterest>

Save Button

data-do (required)

Must be set to buttonPin.

data-url (required)

Contains the fully-qualified URL intended to be saved as a pin or re-made into a widget.

data-media (required)

Contains the fully-qualified URL of the image intended to be saved as a pin. If the pin will eventually contain multimedia (such as YouTube), it should point to a high-resolution thumbnail.

data-description (required)

Contains the default description that appears in the pin create form; please choose carefully, since many Pinners will close the form without pinning if it doesn't make sense.

Sizing the Save button

Default small rectangular button:

height=20 width=40

Small rectangular button with pin count to the right, using data-count="beside":

height=20 width=85

Small rectangular button with pin count on top, using data-count="above":

height=50 width=40

Large rectangular button using data-tall="true":

height=28 width=56

Large rectangular button with pin count to the right, using data-tall="true" and data-count="beside":

height=28 width=107

Large rectangular button with pin count on top, using data-tall="true" and data-count="above":

height=66 width=56

Small circular button using data-round="true":

height=16 width=16

Large circular button using data-round="true" and data-tall="true":

height=32 width=32

Follow Button

data-do (required)

Must be set to buttonFollow.

data-href (required)

Contains the fully qualified Pinterest user profile url to follow.

data-label (required)

Contains the text to display on the follow button.

Embedded Pin Widget

data-do (required)

Must be set to embedPin.

data-url (required)

Must contain the fully-qualified URL of the Pinterest resource to be shown as a widget.

data-url="https://www.pinterest.com/pin/99360735500167749/"
alt

This property like the alt attribute on an <img> tag specifies the alternate text. If not provided it will be infered from the pin data provided by the Pinterest API.

Validation

See amp-pinterest rules in the AMP validator specification.

Bạn cần được trợ giúp thêm?

Bạn đã đọc tài liệu này hàng chục lần, nhưng nó không thật sự trả lời mọi thắc mắc của bạn? Có lẽ những người khác cũng cảm thấy như vậy: hãy liên hệ với họ trên Stack Overflow.

Truy cập Stack Overflow
Bạn tìm thấy một lỗi hoặc cần bổ sung một tính năng?

Dự án AMP đặc biệt khuyến khích sự tham gia và đóng góp của bạn! Chúng tôi hi vọng bạn sẽ trở thành một người tham gia tích cực trong cộng đồng mã nguồn mở của chúng tôi, nhưng chúng tôi cũng chào mừng các đóng góp đơn lẻ về vấn đề mà bạn đặc biệt quan tâm.

Truy cập GitHub