AMP

amp-powr-player

Description

An amp-powr-player component displays the Powr Player as configured in the Powr platform.

 

Required Scripts

<script async custom-element="amp-powr-player" src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-powr-player-0.1.js"></script>

Example

The width and height attributes determine the aspect ratio of the player embedded in responsive layouts.

Example:

<amp-powr-player
  data-account="12345"
  data-player="12345"
  data-video="12345"
  layout="responsive"
  width="480"
  height="270"
>
</amp-powr-player>

Attributes

data-account (required) The Powr account id.
data-player (required) The Powr player id.
data-video (required if data-terms isn't provided) The Powr video id. Normally a string if characters.
data-terms (required if data-video isn't provided) A space separated list of keywords that describe the page displaying the player. Used to fetch a playlist relevant to the site content.
data-referrer Sets the referrer to be used for analytics within the player. This supports AMP variables such as EXTERNAL_REFERRER.
data-param-*

All data-param-* attributes will be added as query parameter to the player iframe src. This may be used to pass custom values through to player plugins, such as ad parameters or video ids for Perform players.

Keys and values will be URI encoded. Keys will be camel cased.

  • `data-param-geo="us"` becomes `&geo=us`
  • `data-param-custom-data="key:value;key2:value2"` becomes `&customData=key%3Avalue%3Bkey2%3Avalue2`
autoplay If this attribute is present, and the browser supports autoplay, the video will be automatically played as soon as it becomes visible. There are some conditions that the component needs to meet to be played, which are outlined in the Video in AMP spec.
common attributes This element includes common attributes extended to AMP components.

Validation

See amp-powr-player rules in the AMP validator specification.

Bạn cần được trợ giúp thêm?

Bạn đã đọc tài liệu này hàng chục lần, nhưng nó không thật sự trả lời mọi thắc mắc của bạn? Có lẽ những người khác cũng cảm thấy như vậy: hãy liên hệ với họ trên Stack Overflow.

Truy cập Stack Overflow
Bạn tìm thấy một lỗi hoặc cần bổ sung một tính năng?

Dự án AMP đặc biệt khuyến khích sự tham gia và đóng góp của bạn! Chúng tôi hi vọng bạn sẽ trở thành một người tham gia tích cực trong cộng đồng mã nguồn mở của chúng tôi, nhưng chúng tôi cũng chào mừng các đóng góp đơn lẻ về vấn đề mà bạn đặc biệt quan tâm.

Truy cập GitHub