AMP

Important: this documentation is not applicable to your currently selected format websites!

amp-story-captions

Description

Custom video captions rendering.

 

Required Scripts

<script async custom-element="amp-story-captions" src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-story-captions-0.1.js"></script>

The amp-story-captions component allows custom video captions rendering.

Usage

The captions-id value on amp-video connects the two components. This must be the same value as the id on the amp-story-captions component.

<amp-story-grid-layer>
 <amp-video captions-id="captions" src="...">
  <track src="..."></track>
 </amp-video>
</amp-story-grid-layer>
<amp-story-grid-layer>
 <div>This text appears above the captions</div>
 <amp-story-captions id="captions" layout="fixed-height" height="300"></amp-story-captions>
 <div>This text appears below captions</div>
</amp-story-grid-layer>

Layout

container layout in this component is different than other components because the HTML tree does not determine its size. Instead, the text height of the dynamically loaded captions determine the size. Thus it may cause CLS if the caption content changes while playing the video or audio.

Styling

The position of the captions is controlled by the position of the amp-story-captions element. Properties like font-size and line-height can be specified using CSS on amp-story-captions itself.

To allow more granular control, we expose amp-story-captions-future to control the style of future parts of the cue for karaoke-style captions.

amp-story-captions {
 color: white;
 font-size: 24px;
 padding: 16px;
}

// Words not spoken yet shown in gray.
.amp-story-captions-future {
 color: gray;
}

Style presets

The optional style-preset attribute applies pre made styles to amp-story-captions. The accepted values are default and appear.

Style presets are not affected by custom CSS. Some customizable options are provided by defining CSS variables on the amp-story-captions element.

Default

The default preset renders the captions to match the Web Stories system UI.

Example:

<amp-story-grid-layer>
 <amp-video captions-id="captions" src="...">
  <track src="..."></track>
 </amp-video>
</amp-story-grid-layer>
<amp-story-grid-layer>
 <amp-story-captions
  id="captions"
  style-preset="default"
  layout="fixed-height"
  height="300">
 </amp-story-captions>
</amp-story-grid-layer>

Appear

The appear preset fades in text based on its timestamp.

font-size and font-family can optionally be customized in this preset by defining --story-captions-font-size and --story-captions-font-family CSS variables within the style attribute of the amp-story-captions component.

Example:

...
<!-- imported font in head of document -->
<link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Shadows+Into+Light&display=swap" rel="stylesheet">
...
<amp-story-grid-layer>
 <amp-video captions-id="captions" src="...">
  <track src="..."></track>
 </amp-video>
</amp-story-grid-layer>
<amp-story-grid-layer>
 <amp-story-captions
  id="captions"
  style=preset="appear"
  style="--story-captions-font-size: .8em; --story-captions-font-family: 'Shadows Into Light'"
  layout="fixed-height"
  height="300">
 </amp-story-captions>
</amp-story-grid-layer>

Validation

See validation rules in amp-story-captions validator.

Bạn cần được trợ giúp thêm?

Bạn đã đọc tài liệu này hàng chục lần, nhưng nó không thật sự trả lời mọi thắc mắc của bạn? Có lẽ những người khác cũng cảm thấy như vậy: hãy liên hệ với họ trên Stack Overflow.

Truy cập Stack Overflow
Bạn tìm thấy một lỗi hoặc cần bổ sung một tính năng?

Dự án AMP đặc biệt khuyến khích sự tham gia và đóng góp của bạn! Chúng tôi hi vọng bạn sẽ trở thành một người tham gia tích cực trong cộng đồng mã nguồn mở của chúng tôi, nhưng chúng tôi cũng chào mừng các đóng góp đơn lẻ về vấn đề mà bạn đặc biệt quan tâm.

Truy cập GitHub