AMP

Important: this documentation is not applicable to your currently selected format websites!

amp-story-cta-layer

Description

A single layer of a single page of an AMP story, which allows linking to other content.

 

Required Scripts

<script async custom-element="amp-story" src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-story-1.0.js"></script>

Notice: amp-story-cta-layer is depreciated see I2D issue for details. Use amp-story-page-outlink instead.

Usage

The <amp-story-cta-layer> component allows the usage of <a> and <button> elements inside an <amp-story-page>.

 • The <amp-story-cta-layer> element may not appear on the first story page.
 • If specified, the <amp-story-cta-layer> element must be the last layer within an <amp-story-page>.
 • Every <amp-story-page> (except the first) can have exactly one or exactly zero of the <amp-story-cta-layer> element.
 • Positioning and sizing of this layer cannot be controlled. It is always 100% width of the page, 20% height of the page, and aligned to the bottom of the page.

Both amp-story-cta-layer and amp-story-page-attachment(amp-story-page-attachment.md) must be the last child tag of an amp-story-page. Because of this, you may include neither or one, but not both.

<amp-story-page id="vertical-template-thirds">
 <amp-story-grid-layer template="thirds">
  <div class="content" grid-area="upper-third">Paragraph 1</div>
  <div class="content" grid-area="middle-third">Paragraph 2</div>
  <div class="content" grid-area="lower-third">Paragraph 3</div>
 </amp-story-grid-layer>
 <amp-story-cta-layer>
  <a href="https://www.ampproject.org" class="button">Outlink here!</a>
 </amp-story-cta-layer>
</amp-story-page>

Complete example found in the examples directory

Valid children

The amp-story-cta-layer allows mostly the same descendants as amp-story-grid-layer, and additionally allows <a> and <button> tags.

For an updated list of supported children, be sure to take a look at the amp-story-cta-layer-allowed-descendants field in the validation rules.

Bạn cần được trợ giúp thêm?

Bạn đã đọc tài liệu này hàng chục lần, nhưng nó không thật sự trả lời mọi thắc mắc của bạn? Có lẽ những người khác cũng cảm thấy như vậy: hãy liên hệ với họ trên Stack Overflow.

Truy cập Stack Overflow
Bạn tìm thấy một lỗi hoặc cần bổ sung một tính năng?

Dự án AMP đặc biệt khuyến khích sự tham gia và đóng góp của bạn! Chúng tôi hi vọng bạn sẽ trở thành một người tham gia tích cực trong cộng đồng mã nguồn mở của chúng tôi, nhưng chúng tôi cũng chào mừng các đóng góp đơn lẻ về vấn đề mà bạn đặc biệt quan tâm.

Truy cập GitHub