AMP

Important: this documentation is not applicable to your currently selected format websites!

amp-story-page

Description

A single screen of an AMP story.

 

Required Scripts

<script async custom-element="amp-story" src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-story-1.0.js"></script>

Usage

The <amp-story-page> component represents the content to display on a single page of a story.

<amp-story-page id="cover">
 <amp-story-grid-layer template="fill">
  <amp-video
   layout="fill"
   src="background.mp4"
   poster="background.png"
   muted
   autoplay
  ></amp-video>
 </amp-story-grid-layer>
 <amp-story-grid-layer template="vertical">
  <h1>These are the Top 5 World's Most...</h1>
  <p>Jon Bersch</p>
  <p>May 18</p>
 </amp-story-grid-layer>
 <amp-story-grid-layer template="thirds">
  <amp-img
   grid-area="bottom-third"
   src="a-logo.svg"
   width="64"
   height="64"
  ></amp-img>
 </amp-story-grid-layer>
</amp-story-page>

Valid children

The <amp-story-page> component contains one or more layers. Layers are stacked bottom-up (the first layer specified in the DOM is at the bottom; the last layer specified in the DOM is at the top).

Attributes

id [required]

A unique identifier for the page. Can be used for styling the page and its descendants in CSS, and is also used to uniquely identify the page in the URL fragment.

auto-advance-after [optional]

Specifies when to auto-advance to the next page. If omitted, the page will not automatically advance. The value for auto-advance-after must be either a specified amount of time, or the id of an HTMLMediaElement or video-interface.

exceptions auto-advance-after enables a lean-back user experience. In absence of auto-advance-after, the serving platform may decide to auto advance after a specific duration.

Time

Auto-advance to the next story page after a specified amount of time. The time must be positive.

<amp-story-page id="tokyo" auto-advance-after="1s">
 ...
</amp-story-page>

Element id

You can auto-advance to the next story page when a video completes. Point the auto-advance-after attribute to the id of an HTMLMediaElement or video-interface that displays the video. This includes AMP specific components, like amp-video.

<amp-story-page id="tokyo" auto-advance-after="video1">
 ...
  <amp-video autoplay id="video1"
  width="720" height="1280"
  poster="todo.jpg"
  layout="responsive">
  <source src="video1.mp4" type="video/mp4">
  </amp-video>
 ...
</amp-story-page>

background-audio [optional]

A URI to an audio file that plays while this page is in view.

For example:

<amp-story-page
 id="zurich"
 background-audio="./media/switzerland.mp3"
></amp-story-page>
Bạn cần được trợ giúp thêm?

Bạn đã đọc tài liệu này hàng chục lần, nhưng nó không thật sự trả lời mọi thắc mắc của bạn? Có lẽ những người khác cũng cảm thấy như vậy: hãy liên hệ với họ trên Stack Overflow.

Truy cập Stack Overflow
Bạn tìm thấy một lỗi hoặc cần bổ sung một tính năng?

Dự án AMP đặc biệt khuyến khích sự tham gia và đóng góp của bạn! Chúng tôi hi vọng bạn sẽ trở thành một người tham gia tích cực trong cộng đồng mã nguồn mở của chúng tôi, nhưng chúng tôi cũng chào mừng các đóng góp đơn lẻ về vấn đề mà bạn đặc biệt quan tâm.

Truy cập GitHub