AMP

amp-vine

Description

Displays a Vine simple embed.

 

Required Scripts

<script async custom-element="amp-vine" src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-vine-0.1.js"></script>

Example

A Vine simple embed has equal width and height:

<amp-vine width="400" height="400" data-vineid="MdKjXez002d"> </amp-vine>

Attributes

data-vineid (required) The ID of the Vine. In a URL like https://vine.co/v/MdKjXez002d, MdKjXez002d is the vineID.
common attributes See amp-vine rules in the AMP validator specification.

Validation

See amp-vine rules in the AMP validator specification.

Bạn cần được trợ giúp thêm?

Bạn đã đọc tài liệu này hàng chục lần, nhưng nó không thật sự trả lời mọi thắc mắc của bạn? Có lẽ những người khác cũng cảm thấy như vậy: hãy liên hệ với họ trên Stack Overflow.

Truy cập Stack Overflow
Bạn tìm thấy một lỗi hoặc cần bổ sung một tính năng?

Dự án AMP đặc biệt khuyến khích sự tham gia và đóng góp của bạn! Chúng tôi hi vọng bạn sẽ trở thành một người tham gia tích cực trong cộng đồng mã nguồn mở của chúng tôi, nhưng chúng tôi cũng chào mừng các đóng góp đơn lẻ về vấn đề mà bạn đặc biệt quan tâm.

Truy cập GitHub