AMP

amp-vk

Description

Embeds a VK post or poll widget.

 

Required Scripts

<script async custom-element="amp-vk" src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-vk-0.1.js"></script>

Supported Layouts

Behavior

You can use the amp-vk component to embed a VK post or poll widget.

Example of a post widget:

<amp-vk
 width="500"
 height="300"
 data-embedtype="post"
 layout="responsive"
 data-owner-id="1"
 data-post-id="45616"
 data-hash="Yc8_Z9pnpg8aKMZbVcD-jK45eAk"
>
</amp-vk>

Example of a poll widget:

<amp-vk
 width="400"
 height="300"
 layout="responsive"
 data-embedtype="poll"
 data-api-id="6183531"
 data-poll-id="274086843_1a2a465f60fff4699f"
>
</amp-vk>

Attributes

For additional information about widgets attributes, please see VK post widget documentation and VK poll widget documentation.

data-embedtype (required) The type of embed, either `post` or `poll`.
data-owner-id Owner id of a vk.com post. Supported when `data-embedtype` is `post`.
data-post-id Post id of a post. Supported when `data-embedtype` is `post`.
data-hash Security hash for the widget connection. Supported when `data-embedtype` is `post`.
data-api-id API id of a poll. Supported when `data-embedtype` is `poll`.
data-poll-id Id of a poll. Supported when `data-embedtype` is `poll`.
common attributes This element includes [common attributes](https://amp.dev/documentation/guides-and-tutorials/learn/common_attributes) extended to AMP components.

Validation

See amp-vk rules in the AMP validator specification.

Bạn cần được trợ giúp thêm?

Bạn đã đọc tài liệu này hàng chục lần, nhưng nó không thật sự trả lời mọi thắc mắc của bạn? Có lẽ những người khác cũng cảm thấy như vậy: hãy liên hệ với họ trên Stack Overflow.

Truy cập Stack Overflow
Bạn tìm thấy một lỗi hoặc cần bổ sung một tính năng?

Dự án AMP đặc biệt khuyến khích sự tham gia và đóng góp của bạn! Chúng tôi hi vọng bạn sẽ trở thành một người tham gia tích cực trong cộng đồng mã nguồn mở của chúng tôi, nhưng chúng tôi cũng chào mừng các đóng góp đơn lẻ về vấn đề mà bạn đặc biệt quan tâm.

Truy cập GitHub