AMP

amp-image-lightbox

Description

Provides a lightbox effect for a specified image.

 

Required Scripts

<script async custom-element="amp-image-lightbox" src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-image-lightbox-0.1.js"></script>

Supported Layouts

Usage

The amp-image-lightbox component provides a lightbox experience for a specified image. When the user clicks the image, the image displays in the center of a full-viewport lightbox.

<amp-image-lightbox id="lightbox1" layout="nodisplay"></amp-image-lightbox>
<amp-img
 on="tap:lightbox1"
 role="button"
 tabindex="0"
 src="image1.jpg"
 width="200"
 height="100"
></amp-img>

When the user clicks the image, the <amp-img> activates the <amp-image-lightbox> via the on action, which references the ID of the <amp-image-lightbox> element (i.e., lightbox1). The <amp-image-lightbox> then displays the image in the center of the full-viewport lightbox. Note that the amp-image-lightbox element itself must be empty and must be set to layout=nodisplay.

Among other things the amp-image-lightbox allows the following user manipulations: zooming, panning, showing/hiding of the description. Pressing the escape key on a keyboard closes the lightbox.

To show a gallery of images in a lightbox, there's also the <amp-lightbox-gallery> component. To display other types of elements in a lightbox, use <amp-lightbox>.

Use a single lightbox for multiple images

You can use the same amp-image-lightbox for more than one image on the AMP page.

In this example, two images display: a cat and a frog. When the user clicks either image, the image displays in the lightbox.

<amp-image-lightbox id="lightbox1" layout="nodisplay"></amp-image-lightbox>

<amp-img
 on="tap:lightbox1"
 role="button"
 tabindex="0"
 src="/img/frog.jpg"
 layout="responsive"
 width="360"
 height="360"
></amp-img>

<amp-img
 on="tap:lightbox1"
 role="button"
 tabindex="0"
 src="/img/cat.jpg"
 layout="responsive"
 width="360"
 height="360"
></amp-img>

Add captions

Optionally, you can display captions at the bottom of the viewport for the image. The <amp-image-lightbox> components determines the content for the caption as follows:

 1. If the image is in a figure tag, the content of the <figcaption> displays for the caption.
 2. If the image specifies an aria-describedby attribute, the content of the element whose ID is specified by the aria-describedby attribute displays for the caption.
<!-- Captions via figcaption -->
<figure>
 <amp-img
  on="tap:lightbox1"
  role="button"
  tabindex="0"
  src="dog.jpg"
  layout="responsive"
  width="300"
  height="246"
 ></amp-img>
 <figcaption>Border Collie</figcaption>
</figure>

<!-- Captions via aria-describedby -->
<div>
 <amp-img
  on="tap:lightbox1"
  role="button"
  tabindex="0"
  src="dog.jpg"
  aria-describedby="imageDescription"
  layout="responsive"
  width="300"
  height="246"
 ></amp-img>
 <div id="imageDescription">This is a border collie.</div>
</div>

Attributes

layout

Must be set to nodisplay.

id

The ID for the lightbox element that's used as a target for the image's on action.

data-close-button-aria-label (optional)

An ARIA label that you can use for a close button.

Actions

open (default)

Opens the image lightbox with the source image being the one that triggered the action.

Styling

You can style the amp-image-lightbox component with standard CSS. Some of the properties that can be styled are background and color. The amp-image-lightbox-caption class is also available to style the caption section.

Validation

See amp-image-lightbox rules in the AMP validator specification.

Bạn cần được trợ giúp thêm?

Bạn đã đọc tài liệu này hàng chục lần, nhưng nó không thật sự trả lời mọi thắc mắc của bạn? Có lẽ những người khác cũng cảm thấy như vậy: hãy liên hệ với họ trên Stack Overflow.

Truy cập Stack Overflow
Bạn tìm thấy một lỗi hoặc cần bổ sung một tính năng?

Dự án AMP đặc biệt khuyến khích sự tham gia và đóng góp của bạn! Chúng tôi hi vọng bạn sẽ trở thành một người tham gia tích cực trong cộng đồng mã nguồn mở của chúng tôi, nhưng chúng tôi cũng chào mừng các đóng góp đơn lẻ về vấn đề mà bạn đặc biệt quan tâm.

Truy cập GitHub