AMP

Important: this documentation is not applicable to your currently selected format email!

amp-reach-player

Description

Displays a Beachfront Reach video player.

 

Required Scripts

<script async custom-element="amp-reach-player" src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-reach-player-0.1.js"></script>

Displays the Reach Player configured in the Beachfront Reach platform.

Example

The width and height attributes determine the aspect ratio of the player embedded in responsive layouts.

Example:

<amp-reach-player
  data-embed-id="default"
  layout="responsive"
  width="560"
  height="315"
>
</amp-reach-player>

Attributes

data-embed-id The Reach player embed id found in the "players" section or in the generated embed itself.
common attributes This element includes common attributes extended to AMP components.

Validation

See amp-reach-player rules in the AMP validator specification.

Bạn cần được trợ giúp thêm?

Bạn đã đọc tài liệu này hàng chục lần, nhưng nó không thật sự trả lời mọi thắc mắc của bạn? Có lẽ những người khác cũng cảm thấy như vậy: hãy liên hệ với họ trên Stack Overflow.

Truy cập Stack Overflow
Bạn tìm thấy một lỗi hoặc cần bổ sung một tính năng?

Dự án AMP đặc biệt khuyến khích sự tham gia và đóng góp của bạn! Chúng tôi hi vọng bạn sẽ trở thành một người tham gia tích cực trong cộng đồng mã nguồn mở của chúng tôi, nhưng chúng tôi cũng chào mừng các đóng góp đơn lẻ về vấn đề mà bạn đặc biệt quan tâm.

Truy cập GitHub