AMP

Important: this documentation is not applicable to your currently selected format stories!

amp-date-display

 
You can now use this component outside valid AMP documents using the Bento version of this component. Learn more in the Bento guide.

Description

The amp-date-display component displays time data that you can render in your AMP page.

 

Required Scripts

<script async custom-element="amp-date-display" src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-date-display-0.1.js"></script>

Usage

The amp-date-display component displays time data that you can render in your AMP page. By providing specific attributes in the amp-date-display tag, the amp-date-display extension returns a list of time parameters, which you can pass to an amp-mustache template for rendering. Refer to the list below for each returned time parameter.

<!-- Displays "Wednesday 2 August 2017, 15:05:05" -->
<amp-date-display
  datetime="2017-08-02T15:05:05.000"
  layout="fixed"
  width="360"
  height="20"
>
  <template type="amp-mustache">
    <div>
{{dayName}} {{day}} {{monthName}} {{year}}{{hourTwoDigit}}:{{minuteTwoDigit}}:{{secondTwoDigit}}    </div>
  </template>
</amp-date-display>

Returned time parameters

This table lists the format you can specify in your Mustache template:

Format Meaning
day 1, 2, ...12, 13, etc.
dayName string,
dayNameShort string,
dayPeriod string,
dayTwoDigit 01, 02, 03, ..., 12, 13, etc.
hour 0, 1, 2, 3, ..., 12, 13, ..., 22, 23
hour12 1, 2, 3, ..., 12, 1, 2, ..., 11, 12
hour12TwoDigit 01, 02, ..., 12, 01, 02, ..., 11, 12
hourTwoDigit 00, 01, 02, ..., 12, 13, ..., 22, 23
iso A standard ISO8601 date string e.g. 2019-01-23T15:31:21.213Z,
localeString A string with a language sensitive representation.
minute 0, 1, 2, ..., 58, 59
minuteTwoDigit 00, 01, 02, ..., 58, 59
month 1, 2, 3, ..., 12
monthName Internationalized month name string.
monthNameShort Internationalized abbreviated month name string.,
monthTwoDigit 01, 02, ..., 11, 12
second 0, 1, 2, ..., 58, 59
secondTwoDigit 00, 01, 02, ..., 58, 59
timeZoneName Internationalized timezone, like Pacific Daylight Time
timeZoneNameShort Internationalized timezone, abbreviated, like PST
year 0, 1, 2, ..., 1999, 2000, 2001, etc.
yearTwoDigit 00, 01, 02, ..., 17, 18, 19, ..., 98, 99

Attributes

You must specify at least one of these required attributes: datetime, timestamp-ms, or timestamp-seconds.

datetime

The datetime attribute specifies the date and time in a standard ISO 8601 date string (e.g. 2017-08-02T15:05:05.000Z) or the string now. If set to now, amp-date-display will use the time the page loaded to render its template.

timestamp-ms

The timestamp-ms attribute specifies the date and time using the number of milliseconds since 1970-01-01T0:00:00.000Z

timestamp-seconds

The timestamp-seconds attribute specifies the date and time using the number of seconds since 1970-01-01T0:00:00.000Z

locale (optional)

An internationalization language string for each timer unit. The default value is en (for English). This attribute supports all values that are supported by the user's browser.

display-in (optional)

If set to the value utc, the display-in attribute will convert the given date to UTC.

offset-seconds (optional)

The offset-seconds attribute specifies an integer number of seconds to shift the given date.

data-options-* (optional)

The data-options-* supports all the options under Intl.DateTimeFormat.options parameter that specifies the formatting style to use for localeString format. Valid attributes include: data-options-date-style, data-options-time-style, etc.

Note that if display-in attrubute is set to utc, the value of data-options-time-zone will automatically be converted to UTC.

Validation

See amp-date-display rules in the AMP validator specification.

Bạn cần được trợ giúp thêm?

Bạn đã đọc tài liệu này hàng chục lần, nhưng nó không thật sự trả lời mọi thắc mắc của bạn? Có lẽ những người khác cũng cảm thấy như vậy: hãy liên hệ với họ trên Stack Overflow.

Truy cập Stack Overflow
Bạn tìm thấy một lỗi hoặc cần bổ sung một tính năng?

Dự án AMP đặc biệt khuyến khích sự tham gia và đóng góp của bạn! Chúng tôi hi vọng bạn sẽ trở thành một người tham gia tích cực trong cộng đồng mã nguồn mở của chúng tôi, nhưng chúng tôi cũng chào mừng các đóng góp đơn lẻ về vấn đề mà bạn đặc biệt quan tâm.

Truy cập GitHub