AMP

Important: this documentation is not applicable to your currently selected format stories!

amp-facebook

 
You can now use this component outside valid AMP documents using the Bento version of this component. Learn more in the Bento guide.

Description

Displays a Facebook post, video or comment.

 

Required Scripts

<script async custom-element="amp-facebook" src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-facebook-0.1.js"></script>

Usage

You can use the amp-facebook component to embed a Facebook post, a Facebook video or a comment on a Facebook post.

The following example shows how to embed a post:

<amp-facebook width="552" height="310"
  layout="responsive"
  data-href="https://www.facebook.com/ParksCanada/posts/1712989015384373">
</amp-facebook>
Mở đoạn mã này trong sân thực hành

The following example shows how to embed a video:

<amp-facebook width="476" height="316"
  layout="responsive"
  data-embed-as="video"
  data-href="https://www.facebook.com/nasaearth/videos/10155187938052139">
</amp-facebook>
Mở đoạn mã này trong sân thực hành

The following example shows how to embed a comment on a post:

<amp-facebook width="552" height="500"
  layout="responsive"
  data-embed-as="comment"
  data-href="https://www.facebook.com/zuck/posts/10102735452532991?comment_id=1070233703036185">
</amp-facebook>
Mở đoạn mã này trong sân thực hành

Attributes

data-href

The URL of the Facebook post/video/comment. For example, a post or video will look like https://www.facebook.com/zuck/posts/10102593740125791. A comment or comment reply will look like https://www.facebook.com/zuck/posts/10102735452532991?comment_id=1070233703036185.

data-embed-as

The value is either post, video or comment. The default is post.

Both posts and videos can be embedded as a post. Setting data-embed-as="video" for Facebook videos embeds the player of the video, and adds the accompanying post card with it. Setting data-embed-as="post" ignores the caption card. This is done to make sure we are zooming in on videos correctly.

The comment value embeds a single comment (or reply to a comment) on a post. This is not to be confused with amp-facebook-comments.

Check out the documentation for differences between post embeds and video embeds.

data-include-comment-parent

The value is either true or false. The default is false.

When you are embedding a comment reply, you can optionally also include the parent comment of the reply.

data-allowfullscreen

The value is either set or omitted. The default is omitted (no fullscreen).

When embedding a video, set this value to allow for a fullscreen experience.

data-align-center

The value is either true or false. The default is false.

For posts and videos, having this attribute set to true would align the post/video container to center.

data-locale (optional)

By default, the locale is set to user's system language; however, you can specify a locale as well.

For details on strings accepted here please visit the Facebook API Localization page.

title (optional)

Define a title attribute for the component to propagate to the underlying <iframe> element. The default value is "Facebook".

Common attributes

This element includes common attributes extended to AMP components.

Validation

See amp-facebook rules in the AMP validator specification.

Bạn cần được trợ giúp thêm?

Bạn đã đọc tài liệu này hàng chục lần, nhưng nó không thật sự trả lời mọi thắc mắc của bạn? Có lẽ những người khác cũng cảm thấy như vậy: hãy liên hệ với họ trên Stack Overflow.

Truy cập Stack Overflow
Bạn tìm thấy một lỗi hoặc cần bổ sung một tính năng?

Dự án AMP đặc biệt khuyến khích sự tham gia và đóng góp của bạn! Chúng tôi hi vọng bạn sẽ trở thành một người tham gia tích cực trong cộng đồng mã nguồn mở của chúng tôi, nhưng chúng tôi cũng chào mừng các đóng góp đơn lẻ về vấn đề mà bạn đặc biệt quan tâm.

Truy cập GitHub