AMP

amp-story-player

Description

A player for embedding and playing your favorite stories in your own AMP site.

 

Required Scripts

<script async custom-element="amp-story-player" src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-story-player-0.1.js"></script>

Usage

Use amp-story-player to embed and play stories within an AMP webpage.

Embed in an AMP page

The code snippet below demonstrates an embed of <amp-story-player> in a AMP webpage.

<head>
 <script async src="https://cdn.ampproject.org/v0.js"></script>
 <script
  async
  custom-element="amp-story-player"
  src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-story-player-0.1.js"
 ></script>
</head>
<body>
 <amp-story-player layout="fixed" width="360" height="600">
  <a href="https://preview.amp.dev/documentation/examples/introduction/stories_in_amp/">
   <img src="https://amp.dev/static/samples/img/story_dog2_portrait.jpg" width="360" height="600" loading="lazy" data-amp-story-player-poster-img>
   Stories in AMP - Hello World
  </a>
 </amp-story-player>
</body>
Mở đoạn mã này trong sân thực hành

Specify embedded stories

The <amp-story-player> component contains one or more <a> tags. Point the href attribute of each to the story URL.

Place the story's title within the <a> tag. This provides a better user experience and allows search engines to crawl embedded stories.

Attributes

layout

Supports any of the size-defined layouts:

 • fixed
 • fixed-height
 • responsive
 • fill

Validation

See amp-story-player rules in the AMP validator specification.

Bạn cần được trợ giúp thêm?

Bạn đã đọc tài liệu này hàng chục lần, nhưng nó không thật sự trả lời mọi thắc mắc của bạn? Có lẽ những người khác cũng cảm thấy như vậy: hãy liên hệ với họ trên Stack Overflow.

Truy cập Stack Overflow
Bạn tìm thấy một lỗi hoặc cần bổ sung một tính năng?

Dự án AMP đặc biệt khuyến khích sự tham gia và đóng góp của bạn! Chúng tôi hi vọng bạn sẽ trở thành một người tham gia tích cực trong cộng đồng mã nguồn mở của chúng tôi, nhưng chúng tôi cũng chào mừng các đóng góp đơn lẻ về vấn đề mà bạn đặc biệt quan tâm.

Truy cập GitHub