AMP

amp-3q-player

Description

Embeds videos from 3Q SDN.

 

Required Scripts

<script async custom-element="amp-3q-player" src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-3q-player-0.1.js"></script>

Supported Layouts

Enables AMP to embed videos from 3Q SDN into your websites.

Usage

The amp-3q-player component embeds videos from 3Q SDN onto an AMP page. The component includes a video interface, and you can customize the width and height of the player. Specify a responsive layout to maintain a 16:9 video aspect ratio.

Example

<amp-3q-player
  data-id="c8dbe7f4-7f7f-11e6-a407-0cc47a188158"
  layout="responsive"
  width="480"
  height="270"
></amp-3q-player>

Attributes

data-id

The data-id attribute specifies the appropriate sdnPlayoutId from 3Q SDN.

autoplay (optional)

If the autoplay attribute is present, and the browser supports autoplay, the following behaviors are enabled:

  • The video automatically mutes before autoplay starts.
  • When the user scrolls the video out of view, the video pauses.
  • When the user scrolls the video into view, the video resumes.
  • The video unmutes when the user taps it.

If the user interacts with the video and then scrolls it into or out of view, the state of the video remains the same. For example, if the user pauses the video, scrolls the video out of view and then scrolls back up to it, the video remains paused.

Common attributes

The amp-3q-player component includes the common attributes that are extended to all AMP components.

Validation

See amp-3q-player rules in the AMP validator specification.

Bạn cần được trợ giúp thêm?

Bạn đã đọc tài liệu này hàng chục lần, nhưng nó không thật sự trả lời mọi thắc mắc của bạn? Có lẽ những người khác cũng cảm thấy như vậy: hãy liên hệ với họ trên Stack Overflow.

Truy cập Stack Overflow
Bạn tìm thấy một lỗi hoặc cần bổ sung một tính năng?

Dự án AMP đặc biệt khuyến khích sự tham gia và đóng góp của bạn! Chúng tôi hi vọng bạn sẽ trở thành một người tham gia tích cực trong cộng đồng mã nguồn mở của chúng tôi, nhưng chúng tôi cũng chào mừng các đóng góp đơn lẻ về vấn đề mà bạn đặc biệt quan tâm.

Truy cập GitHub