AMP

amp-delight-player

Description

The amp-delight-player element displays a cloud-hosted Delight Player.

 

Required Scripts

<script async custom-element="amp-delight-player" src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-delight-player-0.1.js"></script>

Usage

The amp-delight-player element displays a cloud-hosted Delight Player.

The width and height attributes determine the aspect ratio of the player embedded in responsive layouts. The data-content-id attribute is required to load the correct video.

<amp-delight-player
  data-content-id="-123456789AbCdEfGhIj"
  layout="responsive"
  width="16"
  height="9"
>
</amp-delight-player>

Non-responsive layout is also supported.

Example:

<amp-delight-player
  data-content-id="-123456789AbCdEfGhIj"
  width="460"
  height="200"
>
</amp-delight-player>

Attributes

data-content-id

The video's content ID.

dock

Requires amp-video-docking extension. If this attribute is present and the video is playing manually, the video will be "minimized" and fixed to a corner or an element when the user scrolls out of the video component's visual area.

For more details, see documentation on the docking extension itself.

autoplay (optional)

If this attribute is present, and the browser supports autoplay, the video will be automatically played as soon as it becomes visible. There are some conditions that the component needs to meet to be played, which are outlined in the Video in AMP spec.

Common attributes

This element includes common attributes extended to AMP components.

Actions

play

Plays the video.

pause

Pauses the video.

mute

Mutes the video.

unmute

Unmutes the video.

Validation

See amp-delight-player rules in the AMP validator specification.

Bạn cần được trợ giúp thêm?

Bạn đã đọc tài liệu này hàng chục lần, nhưng nó không thật sự trả lời mọi thắc mắc của bạn? Có lẽ những người khác cũng cảm thấy như vậy: hãy liên hệ với họ trên Stack Overflow.

Truy cập Stack Overflow
Bạn tìm thấy một lỗi hoặc cần bổ sung một tính năng?

Dự án AMP đặc biệt khuyến khích sự tham gia và đóng góp của bạn! Chúng tôi hi vọng bạn sẽ trở thành một người tham gia tích cực trong cộng đồng mã nguồn mở của chúng tôi, nhưng chúng tôi cũng chào mừng các đóng góp đơn lẻ về vấn đề mà bạn đặc biệt quan tâm.

Truy cập GitHub