AMP

amp-gfycat

Description

Displays a Gfycat video GIF.

 

Required Scripts

<script async custom-element="amp-gfycat" src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-gfycat-0.1.js"></script>

Ví dụ

Example

The width and height attributes determine the aspect ratio of the Gfycat embedded in responsive layouts.

<amp-gfycat
 data-gfyid="TautWhoppingCougar"
 width="640"
 height="360"
 layout="responsive"
>
</amp-gfycat>

Attributes

data-gfyid

The Gfycat ID found in any Gfycat url. For example, TautWhoppingCougar is the id in the following url: https://gfycat.com/TautWhoppingCougar.

width and height

The width and height attributes are special for the Gfycat embed. These should be the actual width and height of the Gfycat. The system automatically adds space for the "chrome" that Gfycat adds around the GIF.

Gfycat allows many aspect ratios.

To specify the width and height in the code, copy it from the embed URL:

 1. Go to https://gfycat.com/name, where name is the Gfycat ID.
 2. Click the embed link icon (``).
 3. Copy the width and height specified in the "Fixed iFRAME" field.
<iframe
 src="https://gfycat.com/ifr/TautWhoppingCougar"
 frameborder="0"
 scrolling="no"
 width="640"
 height="360"
 allowfullscreen
>
</iframe>

noautoplay

By default, a video autoplays.

 • when the video is scrolled out of view, the video is paused
 • when the video is scrolled into view, the video resumes playback
 • if the user has interacted with the video (e.g., pauses/resumes), and the video is scrolled in or out of view, the state of the video remains as how the user left it. For example, if the user pauses the video, then scrolls the video out of view and returns to the video, the video is still paused.

You can turn off autoplay by setting the noautoplay attribute.

<amp-gfycat data-gfyid="TautWhoppingCougar" width="640" height="360" noautoplay>
</amp-gfycat>

Common attributes

This element includes common attributes extended to AMP components.

Validation

See amp-gfycat rules in the AMP validator specification.

Bạn cần được trợ giúp thêm?

Bạn đã đọc tài liệu này hàng chục lần, nhưng nó không thật sự trả lời mọi thắc mắc của bạn? Có lẽ những người khác cũng cảm thấy như vậy: hãy liên hệ với họ trên Stack Overflow.

Truy cập Stack Overflow
Bạn tìm thấy một lỗi hoặc cần bổ sung một tính năng?

Dự án AMP đặc biệt khuyến khích sự tham gia và đóng góp của bạn! Chúng tôi hi vọng bạn sẽ trở thành một người tham gia tích cực trong cộng đồng mã nguồn mở của chúng tôi, nhưng chúng tôi cũng chào mừng các đóng góp đơn lẻ về vấn đề mà bạn đặc biệt quan tâm.

Truy cập GitHub