AMP

amp-hulu

Description

Displays an embedded Hulu video.

 

Required Scripts

<script async custom-element="amp-hulu" src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-hulu-0.1.js"></script>

Ví dụ

Usage

Displays an embedded Hulu video.

<amp-hulu
  width="412"
  height="213"
  layout="responsive"
  data-eid="4Dk5F2PYTtrgciuvloH3UA"
>
</amp-hulu>

Attributes

data-eid

The id of the video. For example, 4Dk5F2PYTtrgciuvloH3UA is the eid in the following URL: https://player.hulu.com/site/dash/mobile_embed.html?eid=4Dk5F2PYTtrgciuvloH3UA.

Common attributes

This element includes common attributes extended to AMP components.

Validation

See amp-hulu rules in the AMP validator specification.

Bạn cần được trợ giúp thêm?

Bạn đã đọc tài liệu này hàng chục lần, nhưng nó không thật sự trả lời mọi thắc mắc của bạn? Có lẽ những người khác cũng cảm thấy như vậy: hãy liên hệ với họ trên Stack Overflow.

Truy cập Stack Overflow
Bạn tìm thấy một lỗi hoặc cần bổ sung một tính năng?

Dự án AMP đặc biệt khuyến khích sự tham gia và đóng góp của bạn! Chúng tôi hi vọng bạn sẽ trở thành một người tham gia tích cực trong cộng đồng mã nguồn mở của chúng tôi, nhưng chúng tôi cũng chào mừng các đóng góp đơn lẻ về vấn đề mà bạn đặc biệt quan tâm.

Truy cập GitHub