AMP

amp-ooyala-player

Description

Displays an Ooyala video.

 

Required Scripts

<script async custom-element="amp-ooyala-player" src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-ooyala-player-0.1.js"></script>

Supported Layouts

Example

<amp-ooyala-player
  data-embedcode="Vxc2k0MDE6Y_C7J5podo3UDxlFxGaZrQ"
  data-pcode="5zb2wxOlZcNCe_HVT3a6cawW298X"
  data-playerid="6440813504804d76ba35c8c787a4b33c"
  width="640"
  height="360"
></amp-ooyala-player>

Attributes

data-embedcode (required) The video embed code from Backlot.
data-playerid (required) The ID of the player to load from Backlot.
data-pcode (required) The provider code for the account owning the embed code and player.
data-playerversion (optional) Specifies which version of the Ooyala player to use, V3 or V4. Defaults to V3.
data-config (optional) Specifies a skin.json config file URL for player V4.
common attributes This element includes common attributes extended to AMP components.

Validation

See amp-ooyala-player rules in the AMP validator specification.

Bạn cần được trợ giúp thêm?

Bạn đã đọc tài liệu này hàng chục lần, nhưng nó không thật sự trả lời mọi thắc mắc của bạn? Có lẽ những người khác cũng cảm thấy như vậy: hãy liên hệ với họ trên Stack Overflow.

Truy cập Stack Overflow
Bạn tìm thấy một lỗi hoặc cần bổ sung một tính năng?

Dự án AMP đặc biệt khuyến khích sự tham gia và đóng góp của bạn! Chúng tôi hi vọng bạn sẽ trở thành một người tham gia tích cực trong cộng đồng mã nguồn mở của chúng tôi, nhưng chúng tôi cũng chào mừng các đóng góp đơn lẻ về vấn đề mà bạn đặc biệt quan tâm.

Truy cập GitHub