AMP

amp-slikeplayer

Description

Displays a cloud-hosted Slike Player.

 

Required Scripts

<script async custom-element="amp-slikeplayer" src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-slikeplayer-0.1.js"></script>

Example

The width and height attributes determine the aspect ratio of the player embedded in responsive layouts.

Example:

<amp-slikeplayer required-attribute>
  data-apikey="33502051"
  data-videoid="1281471"
  layout="responsive"
  height: 180
  width: 320
>
</amp-slikeplayer>

Attributes

data-apikey The Slike apikey id. This attribute is mandatory.
data-videoid The Slike video content id - videoid. This attribute is mandatory
data-config It is the player configuration passed as string and enentually capturen as query parameter. Few examples autoplay=true, skipad=true etc
data-iframe-src The iframe source can be overriden by users own source. The default template is binded the component
common attributes This element includes common attributes extended to AMP components.

Validation

See amp-slikeplayer rules in the AMP validator specification.

Bạn cần được trợ giúp thêm?

Bạn đã đọc tài liệu này hàng chục lần, nhưng nó không thật sự trả lời mọi thắc mắc của bạn? Có lẽ những người khác cũng cảm thấy như vậy: hãy liên hệ với họ trên Stack Overflow.

Truy cập Stack Overflow
Bạn tìm thấy một lỗi hoặc cần bổ sung một tính năng?

Dự án AMP đặc biệt khuyến khích sự tham gia và đóng góp của bạn! Chúng tôi hi vọng bạn sẽ trở thành một người tham gia tích cực trong cộng đồng mã nguồn mở của chúng tôi, nhưng chúng tôi cũng chào mừng các đóng góp đơn lẻ về vấn đề mà bạn đặc biệt quan tâm.

Truy cập GitHub