AMP

Important: this documentation is not applicable to your currently selected format websites!

amp-story-animation

Description

A component for configuring custom animations in amp-story.

 

Required Scripts

<script async custom-element="amp-story" src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-story-1.0.js"></script>

If an animation is needed outside of the presets, custom animations can be configured using the <amp-story-animation> component. It lets you create <amp-animation>-type animations inside your Web Story.

To use it, add a <amp-story-animation layout="nodisplay" trigger="visibility"> tag under your <amp-story-page> with a child <script type="application/json"> containing the JSON configuration describing your animation. In the following example, the "Custom animation" text will be animated using the json configuration in <amp-story-animation>:

...
   <amp-story-page id="cover">
    <amp-story-grid-layer template="vertical">
     <strong class="custom-animation">Custom animation</strong>
    </amp-story-grid-layer>

    <amp-story-animation layout="nodisplay" trigger="visibility">
     <script type="application/json">
      {
       "selector": ".custom-animation",
       "duration": "1s",
       "easing": "ease-in-out",
       "keyframes": [
        {"transform": "translateY(10px)", "opacity": 0},
        {"transform": "translateY(-5px)", "opacity": 1},
        {"transform": "translateX(0)"}
       ]
      }
     </script>
    </amp-story-animation>
   </amp-story-page>
Bạn cần được trợ giúp thêm?

Bạn đã đọc tài liệu này hàng chục lần, nhưng nó không thật sự trả lời mọi thắc mắc của bạn? Có lẽ những người khác cũng cảm thấy như vậy: hãy liên hệ với họ trên Stack Overflow.

Truy cập Stack Overflow
Bạn tìm thấy một lỗi hoặc cần bổ sung một tính năng?

Dự án AMP đặc biệt khuyến khích sự tham gia và đóng góp của bạn! Chúng tôi hi vọng bạn sẽ trở thành một người tham gia tích cực trong cộng đồng mã nguồn mở của chúng tôi, nhưng chúng tôi cũng chào mừng các đóng góp đơn lẻ về vấn đề mà bạn đặc biệt quan tâm.

Truy cập GitHub