AMP
  • email

amp-anim

Introduction

Use amp-anim to embed animations (gif, webp) into your AMP HTML files. Animation files should be loaded via HTTPS.

Setup

Import the animation component in the header.

<script async custom-element="amp-anim" src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-anim-0.1.js"></script>

Basic usage

A basic embed. The usage of amp-anim is similar to that of amp-img.

<amp-anim width="245" height="300" src="https://amp.dev/static/samples/img/gopher.gif" alt="an animation" attribution="The Go gopher was designed by Reneee French and is licensed under CC 3.0 attributions.">
</amp-anim>

Placeholder

You can use amp-img as a placeholder when loading of src file takes time. The placeholder attribute must be added to the nested amp-img in this case.

<amp-anim width="245" height="300" src="https://amp.dev/static/samples/img/gopher.gif" alt="an animation" attribution="The Go gopher was designed by Reneee French and is licensed under CC 3.0 attributions.">
  <amp-img placeholder width="245" height="300" src="https://amp.dev/static/samples/img/gopher.png"></amp-img>
</amp-anim>
Bạn cần được giải thích thêm?

Nếu bạn vẫn còn thắc mắc sau khi đọc hướng dẫn trên trang này, hãy liên hệ với những người dùng AMP khác để thảo luận về trường hợp sử dụng cụ thể của bạn.

Truy cập Stack Overflow
Một tính năng chưa được giải thích?

Dự án AMP đặc biệt khuyến khích sự tham gia và đóng góp của bạn! Chúng tôi hi vọng bạn sẽ trở thành một người tham gia tích cực trong cộng đồng mã nguồn mở của chúng tôi, nhưng chúng tôi cũng chào mừng các đóng góp đơn lẻ về vấn đề mà bạn đặc biệt quan tâm.

Chỉnh sửa mẫu trên GitHub