AMP
  • websites

amp-o2-player

Introduction

Use the amp-o2-player component to embed the o2 player into your AMP HTML files.

Setup

Import the amp-o2-player component in the header.

<script async custom-element="amp-o2-player" src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-o2-player-0.1.js"></script>

Basic usage

To embed o2 player in your AMP HTML page you need to add amp-02-player tag with two mandatory parameters:

  1. data-pid

  2. data-vid or data-bcid

Other supported parameters are:

  1. data-bid

  2. data-macros

  3. layout (we recommend to use responsive)

  4. width (defines aspect ratio of the player)

  5. height (defines aspect ratio of the player)

<amp-o2-player data-pid="579a115aa01b4d2db062aa85" data-bcid="545db032e4b0af1a81424b48" data-macros="m.playback=click" layout="responsive" width="480" height="270">
</amp-o2-player>
Bạn cần được giải thích thêm?

Nếu bạn vẫn còn thắc mắc sau khi đọc hướng dẫn trên trang này, hãy liên hệ với những người dùng AMP khác để thảo luận về trường hợp sử dụng cụ thể của bạn.

Truy cập Stack Overflow
Một tính năng chưa được giải thích?

Dự án AMP đặc biệt khuyến khích sự tham gia và đóng góp của bạn! Chúng tôi hi vọng bạn sẽ trở thành một người tham gia tích cực trong cộng đồng mã nguồn mở của chúng tôi, nhưng chúng tôi cũng chào mừng các đóng góp đơn lẻ về vấn đề mà bạn đặc biệt quan tâm.

Chỉnh sửa mẫu trên GitHub