AMP
  • websites

amp-reddit

Introduction

The amp-reddit component allows embedding both reddit posts and comments into AMP files.

Setup

Import the amp-reddit component

<script async custom-element="amp-reddit" src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-reddit-0.1.js"></script>

Post embed

Embeds a singe post.

<amp-reddit layout="responsive" width="300" height="400" data-embedtype="post" data-src="https://www.reddit.com/r/me_irl/comments/52rmir/me_irl/?ref=share&amp;ref_source=embed">
</amp-reddit>

Comment embed

Embeds a single comment.

<amp-reddit layout="responsive" width="400" height="400" data-embedtype="comment" data-src="https://www.reddit.com/r/me_irl/comments/52rmir/me_irl/d7n3soo/">
</amp-reddit>

Parent comment

Embeds the parent comment by specifying data-embedparent="true".

<amp-reddit layout="responsive" width="400" height="400" data-embedtype="comment" data-src="https://www.reddit.com/r/me_irl/comments/52rmir/me_irl/d7n3soo/" data-embedparent="true">
</amp-reddit>

Auto update comments

Updates comments when the original comment is updated by specifying data-embedlive="true"

<amp-reddit layout="responsive" width="400" height="400" data-embedtype="comment" data-src="https://www.reddit.com/r/sports/comments/54loj1/50_cents_awful_1st_pitch_given_a_historical/d8306kw" data-embedlive="true">
</amp-reddit>
Bạn cần được giải thích thêm?

Nếu bạn vẫn còn thắc mắc sau khi đọc hướng dẫn trên trang này, hãy liên hệ với những người dùng AMP khác để thảo luận về trường hợp sử dụng cụ thể của bạn.

Truy cập Stack Overflow
Một tính năng chưa được giải thích?

Dự án AMP đặc biệt khuyến khích sự tham gia và đóng góp của bạn! Chúng tôi hi vọng bạn sẽ trở thành một người tham gia tích cực trong cộng đồng mã nguồn mở của chúng tôi, nhưng chúng tôi cũng chào mừng các đóng góp đơn lẻ về vấn đề mà bạn đặc biệt quan tâm.

Chỉnh sửa mẫu trên GitHub