AMP
 • websites

Dynamic Accordion

Introduction

This code snippet shows how you can dynamically update data in amp-accordionsections using amp-bind and amp-list.

Setup

Import the amp-accordion component to display content in accordion.

<script async custom-element="amp-accordion" src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-accordion-0.1.js"></script>

Import the amp-bind component to update accordion state based on user input.

<script async custom-element="amp-bind" src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-bind-0.1.js"></script>

Import the amp-list component to dynamically display the names of hot or cold countries.

<script async custom-element="amp-list" src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-list-0.1.js"></script>

Import the amp-mustache component to dynamically display items from amp-list.

<script async custom-template="amp-mustache" src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-mustache-0.2.js"></script>

Implementation

The input section sets amp-state as {climate: 1} if 'Hot' is selected and {climate: 2} if 'Cold' is selected. The amp-accordion is hidden by default, but displayed if climate != 0 (so either hot or cold must be selected).

<input type="radio" id="f-option1" name="selector1" role="button" tabindex="0" on="change:AMP.setState({climate:(event.checked) ? 1 : 0})">
<label for="f-option1">Warm</label>
<input type="radio" id="f-option2" name="selector1" on="change:AMP.setState({climate: (event.checked) ? 2 : 0})" role="button" tabindex="0">
<label for="f-option2">Cold</label>

Accordion

Each amp-accordion section is a different continent, therefore the climateCountries data also must be filtered by continent. This filtering is done in the [src] section of amp-list. Additionally, height is dynamically set based on number of items in filtered state.

The src for climateCountries is dynamic based on user input. If {climate == 1} then climateCountries data is pulled from the hot.json file. Else, if {climate == 2} then climateCountries data is pulled from the cold.json file

<div id="accordion" [hidden]="climate == 0" hidden>
 <p>The accordion below lists countries, organized by continent, that match the climate you chose. </p>
 <amp-state id="climateCountries" [src]="climate == 1 ? '/static/samples/json/hot.json': climate == 2 ? '/static/samples/json/cold.json': ''">
 </amp-state>
 <amp-accordion>
  <section>
   <h4>
    Asia
   </h4>
    <amp-list layout="fixed-height" height="0" binding="refresh" [src]="climateCountries.countries.filter(country => country.continent == 'Asia')" [is-layout-container]="true">
     <template type="amp-mustache">
      <ul>
       <span>{{Name}}</span>
      </ul>
     </template>
    </amp-list>
  </section>
  <section>
   <h4>
    Europe
   </h4>
    <amp-list layout="fixed-height" height="0" binding="refresh" [src]="climateCountries.countries.filter(country => country.continent == 'Europe')" [is-layout-container]="true">
     <template type="amp-mustache">
      <ul>
       <span>{{Name}}</span>
      </ul>
     </template>
    </amp-list>
  </section>
  <section>
   <h4>
    South America
   </h4>
    <amp-list layout="fixed-height" height="0" binding="refresh" [src]="climateCountries.countries.filter(country => country.continent == 'South America')" [is-layout-container]="true">
     <template type="amp-mustache">
      <ul>
       <span>{{Name}}</span>
      </ul>
     </template>
    </amp-list>
  </section>
  <section>
   <h4>
    North America
   </h4>
    <amp-list layout="fixed-height" height="0" binding="refresh" [src]="climateCountries.countries.filter(country => country.continent == 'North America')" [is-layout-container]="true">
     <template type="amp-mustache">
      <ul>
       <span>{{Name}}</span>
      </ul>
     </template>
    </amp-list>
  </section>
 </amp-accordion>
</div>
Bạn cần được giải thích thêm?

Nếu bạn vẫn còn thắc mắc sau khi đọc hướng dẫn trên trang này, hãy liên hệ với những người dùng AMP khác để thảo luận về trường hợp sử dụng cụ thể của bạn.

Truy cập Stack Overflow
Một tính năng chưa được giải thích?

Dự án AMP đặc biệt khuyến khích sự tham gia và đóng góp của bạn! Chúng tôi hi vọng bạn sẽ trở thành một người tham gia tích cực trong cộng đồng mã nguồn mở của chúng tôi, nhưng chúng tôi cũng chào mừng các đóng góp đơn lẻ về vấn đề mà bạn đặc biệt quan tâm.

Chỉnh sửa mẫu trên GitHub