AMP
 • websites

Video Carousels with amp-carousel

Introduction

The amp-carousel component works not only great for image galleries, but also for video galleries. The challenge when implementing a video gallery is to make sure that all videos fit into the carousel. This sample shows how to implement a massive video carousel using many of the available AMP video integrations.

Setup

Import all AMP video components. First the amp-carousel.

<script async custom-element="amp-carousel" src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-carousel-0.1.js"></script>

For an instagram video import the amp-instagram component.

<script async custom-element="amp-instagram" src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-instagram-0.1.js"></script>

For a vine video import the amp-vine component.

<script async custom-element="amp-vine" src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-vine-0.1.js"></script>

For a youtube video import the amp-youtube component.

<script async custom-element="amp-youtube" src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-youtube-0.1.js"></script>

For a vimeo video import the amp-vimeo component.

<script async custom-element="amp-vimeo" src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-vimeo-0.1.js"></script>

For a dailymotion video import the amp-dailymotion component.

<script async custom-element="amp-dailymotion" src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-dailymotion-0.1.js"></script>

For a twitter video import the amp-twitter component.

<script async custom-element="amp-twitter" src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-twitter-0.1.js"></script>

For a facebook video import the amp-facebook component.

<script async custom-element="amp-facebook" src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-facebook-0.1.js"></script>

For a brightcove video import the amp-brightcove component.

<script async custom-element="amp-brightcove" src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-brightcove-0.1.js"></script>

For a brid-player video import the amp-brid-player component.

<script async custom-element="amp-brid-player" src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-brid-player-0.1.js"></script>

For a reach-player video import the amp-reach-player component.

<script async custom-element="amp-reach-player" src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-reach-player-0.1.js"></script>

For a springboard-player video import the amp-springboard-player component.

<script async custom-element="amp-springboard-player" src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-springboard-player-0.1.js"></script>

For an iframe video import the amp-iframe component.

<script async custom-element="amp-iframe" src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-iframe-0.1.js"></script>

For custom video import the amp-video component.

<script async custom-element="amp-video" src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-video-0.1.js"></script>

Display a list of videos as slides. For more info about amp-carousel take a look here. Each AMP video component specifies the aspect ratio using the width and height attributes while the responsive layout takes care of filling the carousel. Some video components are not centered by default in the carousel, we use a CSS flex layout to fix this.

Your browser doesn't support HTML5 video.

<amp-carousel width="450" height="450" layout="responsive" type="slides">
 <amp-video width="480" height="270" src="/static/samples/video/tokyo.mp4" poster="/static/samples/img/tokyo.jpg" layout="responsive" controls>
  <div fallback>
   <p>Your browser doesn't support HTML5 video.</p>
  </div>
 </amp-video>
 <amp-brid-player data-partner="264" data-player="4144" data-video="13663" layout="responsive" width="480" height="270"></amp-brid-player>
 <amp-brightcove data-account="906043040001" data-video-id="1401169490001" data-player-id="180a5658-8be8-4f33-8eba-d562ab41b40c" layout="responsive" width="400" height="300">
 </amp-brightcove>
 <amp-dailymotion data-videoid="x3rdtfy" layout="responsive" data-ui-highlight="FF4081" width="480" height="270"></amp-dailymotion>
 <div>
  <div class="amp-video-container">
   <amp-facebook class="amp-video" width="552" height="574" layout="responsive" data-embed-as="video" data-href="https://www.facebook.com/zuck/videos/10102509264909801/">
   </amp-facebook>
  </div>
 </div>
 <amp-instagram data-shortcode="BCtYW7mhRV8" width="1" height="1" layout="responsive"></amp-instagram>
 <div>
  <div class="amp-video-container">
   <amp-reach-player class="amp-video" data-embed-id="default" layout="responsive" width="560" height="315"></amp-reach-player>
  </div>
 </div>
 <amp-springboard-player data-site-id="261" data-mode="video" data-content-id="1578473" data-player-id="test401" data-domain="test.com" data-items="10" layout="responsive" width="480" height="270">
 </amp-springboard-player>
 <amp-twitter width="375" height="472" layout="responsive" data-tweetid="707569406105092096"></amp-twitter>
 <amp-vimeo data-videoid="27246366" width="500" height="281"></amp-vimeo>
 <amp-vine width="400" height="300" layout="responsive" data-vineid="bpxmJaHED09"></amp-vine>
 <amp-youtube height="270" layout="fixed-height" data-videoid="SOx1XfOjJPI"></amp-youtube>
 <amp-iframe title="Video of Sintel, an independently produced short film" width="400" height="300" layout="responsive" sandbox="allow-scripts allow-same-origin allow-popups" allowfullscreen frameborder="0" src="https://player.ooyala.com/iframe.html?ec=Vxc2k0MDE6Y_C7J5podo3UDxlFxGaZrQ&pbid=6440813504804d76ba35c8c787a4b33c&platform=html5">
 </amp-iframe>
</amp-carousel>
Bạn cần được giải thích thêm?

Nếu bạn vẫn còn thắc mắc sau khi đọc hướng dẫn trên trang này, hãy liên hệ với những người dùng AMP khác để thảo luận về trường hợp sử dụng cụ thể của bạn.

Truy cập Stack Overflow
Một tính năng chưa được giải thích?

Dự án AMP đặc biệt khuyến khích sự tham gia và đóng góp của bạn! Chúng tôi hi vọng bạn sẽ trở thành một người tham gia tích cực trong cộng đồng mã nguồn mở của chúng tôi, nhưng chúng tôi cũng chào mừng các đóng góp đơn lẻ về vấn đề mà bạn đặc biệt quan tâm.

Chỉnh sửa mẫu trên GitHub