AMP
 • websites

Video rotate to fullscreen with hint

Introduction

This is a sample template for implementing rotate-to-fullscreen with a user hint in AMP.

Setup

All scripts for our AMP components must be imported in the header. We will be using two components:

 • amp-video to render the video itself.
<script async custom-element="amp-video" src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-video-0.1.js"></script>
 • amp-animation to describe the animation to be triggered.
<script async custom-element="amp-animation" src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-animation-0.1.js"></script>

Style

Set some styling to position the hint and define how it looks.

<style amp-custom>
.video-container {
 height: 100%;
 width: 100vw;
 max-width: 700px;
 /* Absolute-positioned children will be positioned relative to this container: */
 position: relative;
 /* Cut off all elements based on container's rectangle: */
 overflow: hidden;
}
#video-hint {
 /* Position relative to its container: */
 position: absolute;
 right: 0;
 bottom: 25%;
 /* Typography: */
 line-height: 1;
 font-size: 13px;
 /* Borders, colors and sizing */
 box-shadow: 0 2px 4px rgba(0, 0, 0, 0.4);
 border-radius: 16px 0 0 16px;
 background: rgba(0, 0, 0, 0.8);
 color: white;
 padding: 10px 16px;
 /* Position on top of the video: */
 z-index: 100;
 /* Translate-x by 100% to displace out of view: */
 transform: translateX(100%);
 pointer-events: none;
 display: none;
}
/* Display hint only on touch devices */
.amp-mode-touch #video-hint {
 display: block;
}
</style>

Add the video and hint

Set rotate-to-fullscreen on the video element to actually enter fullscreen when the user rotates their device into landscape mode.

amp-video will trigger the animation as described in its on attribute when the firstPlay event occurs. This event is fired as soon as the user starts playing the video. In the case of an autoplay video like this one, the event will be fired as soon as the user taps on the video.

Rotate for fullscreen

Your browser doesn't support HTML5 video.

<div class="video-container">
 <div id="video-hint">Rotate for fullscreen</div>
 <amp-video width="480" height="270" src="/static/samples/video/tokyo.mp4" poster="/static/samples/img/tokyo.jpg" layout="responsive" controls on="firstPlay:hint-animation.start" rotate-to-fullscreen autoplay>
  <div fallback>
   <p>Your browser doesn't support HTML5 video.</p>
  </div>
  <source type="video/webm" src="/static/samples/video/tokyo.webm">
 </amp-video>
</div>

Define the animation

Describe an animation that will slide the user hint into view, and then slide it out.

It's important that the animation element has the hint-animation id, as that's the name which the video component uses to start the animation.

<amp-animation layout="nodisplay" id="hint-animation">
 <script type="application/json">
 {
  "selector": "#video-hint",
  "duration": "4.5s",
  "delay": "300ms",
  "fill": "both",
  "keyframes": [
   {"offset": 0, "transform": "translateX(100%)"},
   {"offset": 0.15, "transform": "translateX(0)"},
   {"offset": 0.8, "transform": "translateX(0)"},
   {"offset": 1, "transform": "translateX(100%)"}
  ]
 }
 </script>
</amp-animation>
Bạn cần được giải thích thêm?

Nếu bạn vẫn còn thắc mắc sau khi đọc hướng dẫn trên trang này, hãy liên hệ với những người dùng AMP khác để thảo luận về trường hợp sử dụng cụ thể của bạn.

Truy cập Stack Overflow
Một tính năng chưa được giải thích?

Dự án AMP đặc biệt khuyến khích sự tham gia và đóng góp của bạn! Chúng tôi hi vọng bạn sẽ trở thành một người tham gia tích cực trong cộng đồng mã nguồn mở của chúng tôi, nhưng chúng tôi cũng chào mừng các đóng góp đơn lẻ về vấn đề mà bạn đặc biệt quan tâm.

Chỉnh sửa mẫu trên GitHub