AMP
 • email

CSS animation in email

Introduction

This example demonstrates how to perform several CSS transition animations in AMP for email.

Setup an Object to Animate

Set up some CSS for a square with rounded corners. This is the object we will be animating.

 .object{
  display: inline-block;
  border-radius: 20%;
  height: 100px;
  width: 100px;
  margin: 10px;
 }

Skew Animation

Hover on the square to see the object animate into a skewed position.

<div class="object skew"></div>

The following CSS defines an animation which skews the object -20 degrees (x,y). The transformation duration is set to 0.4 seconds and the animation effect is set to ease-in-out.

.skew {
 background-color: #f53b57;
 transition: transform .4s ease-in-out;
 transform: skew(0deg, 0deg);
}

.skew:hover{
 transition: transform .4s ease-in-out;
 transform: skew(-20deg, -20deg);
}

Rotation Animation

Hover on the square to see the object rotate.

<span>
 <div class="object rotate"></div>
 <div class="object rotate origin"></div>
 <div class="object rotate three-dimension"></div>
</span>

The following CSS defines a hover animation which rotates the object around differnt origin points, including a three dimensional rotation.

.rotate {
 background-color: #3c40c6;
 transition: transform .6s ease-in-out;
}

.rotate:hover{
 transition: transform .9s ease-in-out;
 transform: rotate(280deg);
}

.rotate.origin {
 background-color: #3c40c6;
 transition: transform .6s ease-in-out;
 transform: rotate(0deg);
 transform-origin: top left;
}

.rotate.origin:hover{
 transition: transform .9s ease-in-out;
 transform: rotate(-280deg);
 transform-origin: top left;
}

.rotate.three-dimension:hover{
 transition: transform .9s ease-in-out;
 transform: rotate3d(1, 2, -1, 280deg)
}

Translation Animation

Hover on the squares to see the objects animate to new positions.

<span>
 <div class="object movexy one"></div>
 <div class="object movexy two"></div>
 <div class="object movexy three"></div>
</span>

The following CSS defines a translation animation which moves the object to a new position (x,y).

.movexy {
 background-color: #05c46b;
 transition: transform .4s ease-in-out;
 transform: translate(0px, 0px);
}

.movexy.one:hover{
 transition: transform .4s ease-in-out;
 transform: translate(0px, -50px);
}

.movexy.two:hover{
 transition: transform .4s ease-in-out;
 transform: translate(0px, 50px);
}

.movexy.three:hover{
 transition: transform .4s ease-in-out;
 transform: translate(400px, -150px);
}

Rolling an object

Hover on the square to see the object roll across the view..

<span>
 <div class="object roll"></div>
</span>

The following CSS defines combines a transformation (rotation) with a translation animation to create a rolling effect.

.roll {
 background-color: #00d8d6;
 transition: transform 1.2s ease-in-out;
}

.roll:hover{
 transition: transform 1.4s ease;
 transform: translate(530px, 0px) rotate(360deg);
 transition-timing-function: cubic-bezier(.55,.07,.42,.54);
}

Scale Animation

Hover on the square to see the object animate into a new, larger size.

<div class="object scale"></div>

The following CSS defines an animation which scales the object's size.

.scale {
 background-color: #ffb8b8;
 transition: transform .4s ease-in-out;
}

.scale:hover{
 transition: transform .4s ease-in-out;
 transform: scale(2);
}

Down the drain

Hover on the squares to see the objects animate to new positions.

<span>
  <div class="object drain"></div>
</span>

The following CSS combines a few different transformations and translations to create the effect of an object going down a drain.

.drain {
 background-color: #ffd32a;
 transition: transform 1.4s ease-in-out;
}

.drain:hover{
 transition: transform 1.4s ease-in-out;
 transform: scale(0) skew(-20deg) rotate(-90deg) translate(430px, 220px);
 transition-delay: .2s;
}
Bạn cần được giải thích thêm?

Nếu bạn vẫn còn thắc mắc sau khi đọc hướng dẫn trên trang này, hãy liên hệ với những người dùng AMP khác để thảo luận về trường hợp sử dụng cụ thể của bạn.

Truy cập Stack Overflow
Một tính năng chưa được giải thích?

Dự án AMP đặc biệt khuyến khích sự tham gia và đóng góp của bạn! Chúng tôi hi vọng bạn sẽ trở thành một người tham gia tích cực trong cộng đồng mã nguồn mở của chúng tôi, nhưng chúng tôi cũng chào mừng các đóng góp đơn lẻ về vấn đề mà bạn đặc biệt quan tâm.

Chỉnh sửa mẫu trên GitHub