AMP
 • stories

DoubleClick AMP Story Ads

Introduction

In an AMP story, you cannot put an amp-ad directly onto the page, instead, all ads are fetched and displayed by the amp-story-auto-ads extension.

For the complete documentation please see our documentation on GitHub.

<!doctype html>
<html lang="en">
<head>
 <meta charset="utf-8">
 <link rel="canonical" href="https://amp.dev/documentation/examples/advertising-analytics/doubleclick_amp_story_ads/index.html">
 <meta name="viewport" content="width=device-width">
 <script async src="https://cdn.ampproject.org/v0.js"></script>
 <title>DoubleClick AMP Story Ads</title>

 <script async custom-element="amp-story" src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-story-1.0.js"></script>
 <script async custom-element="amp-video" src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-video-0.1.js"></script>

Setup

Import the amp-story-auto-ads component.

<script async custom-element="amp-story-auto-ads" src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-story-auto-ads-0.1.js"></script>

Configuration

Include the amp-story-auto-ads tag on your page.

It's first child should be a script tag with a JSON configuration object that contains details for how ads should be fetched and displayed. ad-attributes is a map of key-value pairs, which correspond to the attributes of the amp-ad element to be inserted.

For ads served from DoubleClick one should set "type": "doubleclick" and "data-slot" to the full path of the ad unit with the network code and unit code.`

<amp-story-auto-ads>
 <script type="application/json">
  {
   "ad-attributes": {
    "type": "doubleclick",
    "data-slot": "/30497360/a4a/amp_story_dfp_example"
   }
  }
 </script>
</amp-story-auto-ads>

See the full example below:

Bạn cần được giải thích thêm?

Nếu bạn vẫn còn thắc mắc sau khi đọc hướng dẫn trên trang này, hãy liên hệ với những người dùng AMP khác để thảo luận về trường hợp sử dụng cụ thể của bạn.

Truy cập Stack Overflow
Một tính năng chưa được giải thích?

Dự án AMP đặc biệt khuyến khích sự tham gia và đóng góp của bạn! Chúng tôi hi vọng bạn sẽ trở thành một người tham gia tích cực trong cộng đồng mã nguồn mở của chúng tôi, nhưng chúng tôi cũng chào mừng các đóng góp đơn lẻ về vấn đề mà bạn đặc biệt quan tâm.

Chỉnh sửa mẫu trên GitHub