AMP
  • websites

amp-youtube

Introduction

Use amp-youtube to embed YouTube videos into your AMP HTML files.

Setup

Import the amp-youtube component

<script async custom-element="amp-youtube" src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-youtube-0.1.js"></script>

Basic usage

Embed YouTube videos via the video id. The id is found in every Youtube video page URL.

<amp-youtube width="480" height="270" layout="responsive" data-videoid="lBTCB7yLs8Y">
</amp-youtube>

Autoplay

Setting autoplay will automatically play/pause the YouTube video as it is scrolled into/out of view on supported browsers.

The YouTube video is automatically muted before autoplay starts, when the user taps the video, the video is unmuted.

If the user has interacted with the YouTube video (e.g., mutes/unmutes, pauses/resumes, etc.), and the video is scrolled in or out of view, the state of the video remains as how the user left it.

<amp-youtube width="480" height="270" layout="responsive" data-videoid="lBTCB7yLs8Y" autoplay>
</amp-youtube>

Custom parameters

All data-param-* attributes will be added as query parameter to the YouTube iframe src. This may be used to pass custom values through to YouTube plugins, such as whether to show controls, for example to configure the rel or modestbranding option.

<amp-youtube width="480" height="270" layout="responsive" data-param-modestbranding="1" data-param-rel="1" data-videoid="lBTCB7yLs8Y">
</amp-youtube>
Bạn cần được giải thích thêm?

Nếu bạn vẫn còn thắc mắc sau khi đọc hướng dẫn trên trang này, hãy liên hệ với những người dùng AMP khác để thảo luận về trường hợp sử dụng cụ thể của bạn.

Truy cập Stack Overflow
Một tính năng chưa được giải thích?

Dự án AMP đặc biệt khuyến khích sự tham gia và đóng góp của bạn! Chúng tôi hi vọng bạn sẽ trở thành một người tham gia tích cực trong cộng đồng mã nguồn mở của chúng tôi, nhưng chúng tôi cũng chào mừng các đóng góp đơn lẻ về vấn đề mà bạn đặc biệt quan tâm.

Chỉnh sửa mẫu trên GitHub