AMP
 • websites

amp-render

Introduction

The amp-render component provides a simple way to load JSON from a server and render it using a mustache template.

Setup

First, you need to import the script for the amp-render extension.

<script async custom-element="amp-render" src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-render-1.0.js"></script>

When you use amp-render, you'll almost certainly also want to use amp-mustache.

<script async custom-template="amp-mustache" src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-mustache-0.2.js"></script>

In the final example on this page, we'll also be using amp-script, so we'll import that extension's script as well.

<script async custom-element="amp-script" src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-script-0.1.js"></script> 

Basic example

Here's a basic example, applying a simple template to a simple JSON object. The JSON looks like this:

{
 "country": "Nigeria",
 "city": "Lagos"
}

Here's the <amp-render> and the <template>:

<amp-render class="sample" src="/static/samples/json/cities-lagos.json" layout="fixed-height" height="60">
 <template type="amp-mustache">
  <div class="line">{{city}} is a city in {{country}}.</div>
 </template>
</amp-render>
Mở đoạn mã này trong sân thực hành

Iterating through a list

In this example, we drill down to access a sub-object of some more elaborate JSON. Our template then iterates through elements of the array that sub-object contains.

<amp-render class="sample" src="/static/samples/json/cities.json" layout="fixed-height" height="105">
 <template type="amp-mustache">
  {{#planets}}
   {{#earth}}
    {{#continents}}
     {{#africa}}
      <div class="line">{{city}} is a city in {{country}}.</div>
     {{/africa}}
    {{/continents}}
   {{/earth}}
  {{/planets}}
 </template>
</amp-render>
Mở đoạn mã này trong sân thực hành

Using more attributes

Now, let's try some more attributes.

 • binding: binding="never" tells AMP there's no need to evaluate amp-bind bindings in this template. This is more efficient, especially as our template contains no bindings.

 • key: this allows us to choose a child of the JSON object, and apply that to the template instead of the entire object.

 • template: this lets us specify a template that's not a child of the amp-render.

<amp-render class="sample" src="/static/samples/json/cities.json" layout="fixed-height" height="105" binding="never" key="planets.earth.continents" template="cities-countries">
</amp-render>
<template id="cities-countries" type="amp-mustache">
 {{#africa}}
  <div class="line">{{city}} is a city in {{country}}.</div>
 {{/africa}}
</template> 
Mở đoạn mã này trong sân thực hành

Using amp-script

amp-render can also use amp-script as a data source. In this example, instead of using the key attribute, we fetch the city data with our own JavaScript, then extract the desired sub-object. To learn more about fetching data with amp-script, see this amp-script example.

<amp-render class="sample" src="amp-script:dataFunctions.fetchData" layout="fixed-height" height="52">
 <template type="amp-mustache">
  {{#southAmerica}}
   <div class="line">{{city}} is a city in {{country}}.</div>
  {{/southAmerica}}
 </template>  
</amp-render>
<amp-script id="dataFunctions" script="fetch-data-script" nodom></amp-script>
<script id="fetch-data-script" type="text/plain" target="amp-script">
 function fetchData(index) {
  return fetch('https://amp.dev/static/samples/json/cities.json')
   .then(resp => resp.json())
   .then(findContinentsData)
 }
 function findContinentsData(json) {
  return json.planets.earth.continents;
 }
 exportFunction('fetchData', fetchData);
</script>
Mở đoạn mã này trong sân thực hành
Bạn cần được giải thích thêm?

Nếu bạn vẫn còn thắc mắc sau khi đọc hướng dẫn trên trang này, hãy liên hệ với những người dùng AMP khác để thảo luận về trường hợp sử dụng cụ thể của bạn.

Truy cập Stack Overflow
Một tính năng chưa được giải thích?

Dự án AMP đặc biệt khuyến khích sự tham gia và đóng góp của bạn! Chúng tôi hi vọng bạn sẽ trở thành một người tham gia tích cực trong cộng đồng mã nguồn mở của chúng tôi, nhưng chúng tôi cũng chào mừng các đóng góp đơn lẻ về vấn đề mà bạn đặc biệt quan tâm.

Chỉnh sửa mẫu trên GitHub