AMP
  • websites

amp-soundcloud

Introduction

Use the amp-soundcloud component topPlay soundcloud tracks from within AMP HTML files.

Setup

Import the amp-soundcloud component.

<script async custom-element="amp-soundcloud" src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-soundcloud-0.1.js"></script>

Classic mode

You can find the trackid in the Soundcloud embed code. The only supported layout mode is fixed-height. Get the height from the Soundcloud embed code.

<amp-soundcloud height="166" layout="fixed-height" data-trackid="89299804"></amp-soundcloud>

Classic mode with custom color

The classic mode allows setting a custom color via the data-color attribute.

<amp-soundcloud height="166" layout="fixed-height" data-trackid="89299804" data-color="448AFF"></amp-soundcloud>

Visual mode

The visual mode doesn't allow changing the color. Make sure to use the same height as the Soundcloud embed code.

<amp-soundcloud height="450" layout="fixed-height" data-trackid="89299804" data-visual="true"></amp-soundcloud>

Playlist mode

The playlist mode allows embedding a full Soundcloud playlist by its ID (found in the Soundcloud embed code). The only change is the substitution of data-trackid by data-playlistid

<amp-soundcloud height="450" layout="fixed-height" data-playlistid="331919427" data-visual="true"></amp-soundcloud>

Supported attributes

There are also attributes for color and secret token. To set color for the play button in RGB hexadecimal, use data-color. To embed private tracks and playlists use data-secret-token attribute.

<amp-soundcloud height="450" layout="fixed-height" data-playlistid="331919427" data-color="ff0000" data-secret-token="yoursecrettoken" data-visual="true"></amp-soundcloud>
Bạn cần được giải thích thêm?

Nếu bạn vẫn còn thắc mắc sau khi đọc hướng dẫn trên trang này, hãy liên hệ với những người dùng AMP khác để thảo luận về trường hợp sử dụng cụ thể của bạn.

Truy cập Stack Overflow
Một tính năng chưa được giải thích?

Dự án AMP đặc biệt khuyến khích sự tham gia và đóng góp của bạn! Chúng tôi hi vọng bạn sẽ trở thành một người tham gia tích cực trong cộng đồng mã nguồn mở của chúng tôi, nhưng chúng tôi cũng chào mừng các đóng góp đơn lẻ về vấn đề mà bạn đặc biệt quan tâm.

Chỉnh sửa mẫu trên GitHub